AGENDA

23 september 2017

Er is op dit moment een grote hype rondom de 23e September 2017 die viraal gaat via de sociale media. In dit artikel heb ik naar de bijbelse achtergronden gekeken van deze zaak.

Dit bericht is geplaatst op 18-08-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Artikel downloaden als PDF

 

Er is op dit moment een grote hype rondom de 23e September 2017 die viraal gaat via de sociale media.
Daarbij zie ik voornamelijk drie standpunten naar voren komen.


Aanhangers die zeggen dat op 23 september
:
- de wereld vergaat
- de grote verdrukking begint
- de opname van de gemeente plaatsvindt.
- er een wereldoorlog zal uitbreken, enz.


Tegenstanders die zeggen dat 23 september:

- grote onzin is die door sensatiezoekers worden opgeklopt
- een hype die straks overwaait, want hoe vaak hebben we al zulke voorspellingen gehoord?
- gebaseerd is op verwerpelijke onbijbelse astrologische veronderstellingen
- typisch weer zo’n verhaal is voor mensen die alleen maar met de eindtijd bezig zijn

 

Vooral dit laatste punt is stigmatiserend. Want ik heb me zeker verdiept in deze materie maar ben bovenal heel actief in zending en evangelisatie. In India zijn we bezig om 100 kerken te bouwen (www.abbachildcare.org) om de onbereikten te bereiken en zijn daarvoor net een bijbelschool gestart. Daarnaast willen we jaarlijks een kwart miljoen mensen bereiken met het evangelie d.m.v. onze nieuwe gospeltruck (www.heilbode.nl). Ook ben ik nauw betrokken bij een beweging die 10.000 zendelingen wil uitzenden vanuit China. In juli was ik daarvoor in Hongkong als spreker betrokken bij de ‘Send-Out-Conferentie’ waar 600 zendelingen werden ingezegend en volgende maand spreek ik op een missie-conferentie in Trinidad. En er staat nog veel meer staat in mijn agenda voor de komende tijd. Het is juist in het licht van Jezus’ wederkomst dat we des te meer het goede nieuws verspreiden. Precies zoals Jezus zei: “Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden” – Mattheus 24:45-46.

 

Afstand-nemers die zeggen dat 23 september:
- alleen maar onrust en verdeeldheid zaait
- er om die niet over willen praten en als een struisvogel hun kop in het zand steken
- en iedereen met argusogen bekijkt die er ook maar iets over te zeggen heeft

 

Veel van deze aanhangers, tegenstanders en afstand-nemers wassen elkaar de oren op sociale media, maken elkaar uit voor alles en nog wat, of krijgen hooglopende meningsverschillen. Al met al is het een beschamende vertoning waarbij een kakofonie van meningen ontstaat die meer verwarring dan duidelijkheid schept. Opmerkelijk gaat bijna niemand naar de achterliggende Bijbeltekst en doet een gedegen onderzoek naar wat deze tekst nu echt te zeggen heeft. Want als er al een helder geluid zou moeten komen, dan moet dat vanuit Gods Woord zelf komen.

 

Interpreteren vanuit Gods Woord
Ik heb gemeend om dat in dit artikel te moeten doen, om allerlei onbijbelse vooroordelen teniet te doen, een evenwichtige bijbelse basis te leggen met betrekking tot dit controversiële onderwerp en een gezonde en hoopvolle verwachting te wekken op basis van wat Gods woord hierover te zeggen heeft. Daarbij wil ik de volgende bijbelse interpretatie regels in acht nemen:

 

- De Schrift met Schrift vergelijken, dus kijken wat er in andere teksten over staat
- Kijken naar de context van een vers om het in het juiste verband te zien
- De ‘law of first mention’, d.w.z. waar een woord voor het eerst genoemd wordt in de Bijbel.

Deze laatste is vooral van belang om in het boek Genesis te kijken. Want ons woord ‘gen’ dat verwijst naar ons beginsel, komt direct van het woord genesis. Als we Genesis verkeerd interpreteren, zullen al ons vervolgconclusie ook fout zijn. Zo weten we uit het boek Genesis dat de aarde het oudste hemellichaam in ons heelal is. Want in den beginne schiep God de hemel en de aarde (vers 1) en pas op de vierde dag schiep Hij de zon, maan en sterren (vers 14-19). Maar laten we eerst eens naar de kerntekst gaan waarop dit hele verhaal is gebaseerd.

 

En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren – Openbaring 12:1-2

 

Groot
Laten we eerst maar eens kijken naar de eerst zin: En er werd een groot teken in de hemel gezien. Ik heb bewust vier woorden vet gemaakt om die nader te bekijken. Allereerst het woord groot dat in de grondtekst werd vertaald vanuit het woord ‘megas’, waar wij het woord ‘mega’ van kennen. Dit de eerste keer in Gods Woord is, dat er een teken ‘groot’ wordt genoemd. 
Ook staat er dat het werd gezien, wat zou kunnen duiden dat velen het kunnen zien. Maar in Openbaring 15:1 zegt Johannes: Ik zag een ander groot teken. Blijkbaar werd dit niet door anderen gezien. Daaruit kunnen we afleiden dat het teken in hoofdstuk 12 door meerderen werd gezien, terwijl het teken in hoofdstuk 15 expliciet alleen door Johannes werd gezien. Hoe dan ook, het moet op zijn minst heel belangrijk zijn, omdat dit de enige 2 plaatsen zijn in de Bijbel waar deze tekenen mega-tekenen worden genoemd. Alleen al daarom is het niet gepast om dit teken te negeren en als een onbelangrijke zaak af te doen. Immers, als het een mega-groot teken is, moet het ook wel mega-belangrijk teken zijn. Bovendien heeft Jezus ons duidelijk gezegd dat we moesten letten op de tekenen der tijden (Mattheus 16:3). Ook de discipelen vroegen Jezus: “wat is dan het teken van Uw komst? (Mattheus 24:3b) waarna Jezus hen een hele serie tekenen geeft waaronder ook tekenen aan zon, maan en sterren (Mattheus 24:29).

 

Teken
Het tweede vette woord is ‘teken’. Nu zegt de bijbel dit: Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid - 1 Corinthiers 1:22.

De Grieken staan in deze tekst voor de heidenen, en die houden vooral van wijsheid, redeneren, debatteren, discussiëren en bewijzen, maar de Joden zoeken niet naar dit soort bewijzen voor het bestaan van God, zij verlangen een teken. Christenen van niet-Joodse-afkomst geven nauwelijks of geen aandacht aan de tekenen in de bijbel, maar de Joden juist wel. Aangezien God tekenen geeft, moeten we niet onze heidense denkbeelden over wat een teken zou zijn projecteren in de bijbel, maar juist onderzoek doen wat God zelf tekenen noemt. Voor een Jood is het woord: teken een constellatie, want het woord ‘teken’ betekend constellatie. Ook de gematria, de numerologie die we veel in de bijbel zien, zien de Joden als tekenen. Vanuit het Joodse denken is een teken dus iets wat aan de hemel te zien is - een constellatie, maar ook de bijzondere getallen die vaak een diepere betekenis is zich bergen zien ze als een teken. Nu zullen we ons niet bezighouden met de numerologie, maar de eerste uitleg van wat volgens de Joden een teken is, is in onze studie wel van belang, want een bijzondere constellatie van sterren, een zonsverduistering of een maansverduistering is voor de Joden een teken aan de hemel. De eerste keer dat God dit Woord noemt is Zijn Woord is in Genesis1.

 

En God zei: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing (teken in de grondtekst) zowel van vaste tijden (in de grondtekst staat ‘moedims’ dat verwijst naar de feesttijden van de Heer) als van dagen en jaren – Genesis 1:14.

 

Vanuit Westerse perspectief lezen we slechts dat God de zon, maan en sterren heeft gemaakt om dagen, maanden en jaren aan te geven, maar dan gaan we voorbij aan de ware betekenis van de tekst dat het tekenen zijn die verwijzen naar de feesttijden van God. De zon, maar en sterren zijn er dus in de eerste plaats als tekenen die naar Gods tijden verwijzen en de (Joodse) discipelen vroegen om een teken en dus geeft God soms tekenen. Niet dat we ons helemaal blind moeten staren op deze tekenen, maar we moeten deze tekenen al evenmin negeren alsof ze niet belangrijk zijn. Laten we maar eens naar zo’n teken kijken.

 

Zonsverduihttps://www.breakingisraelnews.com/wp-content/uploads/2015/04/solar-eclipse-2.jpgstering
Een zonsverduistering iszo’n teken en wordt nu juist alleen door de maan veroorzaakt. Nu lijken de zon en de maan vanaf de aarde gezien even groot. Maar we weten dat de diameter van de zon 400x groter dan die van de maan en ook dat de zon 400x verder weg staat van de aarde dan de man. Alleen de maan kan een volledige zonsverduistering op aarde geven omdat ze in perspectief en afstand elkaar precies overlappen. Onze maan is de enige planeet in ons zonnestelsel die dit verschijnsel op aarde kan bewerken. Astronomen hebben nog geen enkele andere planeet ontdekt die totale zonsverduisteringen kennen. Ze noemen dit verschijnsel dan ook het grote ‘toeval’ maar ik zie daarin de unieke hand van onze God en daarom zijn zon- en maansverduisteringen zeker ook tekenen aan de hemel. 
Deze tekenen hebben niets met inlegkunde te maken of met gevoelsmatige, filosofische of spirituele interpretatie van de Bijbel, maar het zijn objectieve, meetbare en waarneembare waarheden. Nu zegt Jezus iets bijzonder tot de Farizeeën:

 

Matthew 16:4 - Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona.

 

Christenen interpreteren deze tekst vanuit hun christelijke perspectief alsof God tot hen sprak. Ze denken daarom dat het teken van Jona spreekt van Jezus’ opstanding uit de dood na drie dagen, zoals Jona drie dagen in de buik van de vis is geweest. Maar Jezus sprak helemaal niet tot ons, Hij sprak tot het boze en overspelige geslacht van wettische farizeeën en hypocrieten. En ook al geloofden ze helemaal niet in Jezus, toch zouden ze wel een teken krijgen. God geeft dus zelfs tekenen aan een boos en overspelig geslacht, maar als de opstanding van Jezus dan niet het teken van Jona is, wat is dan wel het teken van Jona?

 

Wat is het teken van Jona?
Er was namelijk een totale zonsverduistering ten tijde dat Jona Nineve bezocht, de zogenaamde Bur-Sagale-zonsverduistering, een van de beroemdste zonsverduisteringen uit de oude tijd, die ten noorden van Nineve voorbijkwam op 15 juni 763 voor Christus, vlak voordat Jona naar Nineve kwam en predikte dat de stad zou worden omgekeerd. Deze zonsverduistering was het teken van Jona dat de Ninevieten kregen. Het was zeker niet dat Jona zo’n geweldige prediker was, maar het hart van de Ninevieten was door dit teken overtuigd geraakt dat ze onder het oordeel Gods zouden worden vernietigd waarop ze zich bekeerden op de prediking van Jona. Het teken van Jona was dus een zonsverduistering. En Jezus zegt dus tegen de ongelovigen van zijn tijd, die allemaal weet hadden van de Bur-Sagale-zonsverduistering, dat ze geen teken zouden ontvangen dan het teken van Jona. En wat gebeurde er tijdens de kruisiging van Jezus? De zon werd verduisterd voor drie uur lang, van 12.00 tot 15.00 uur! Dat was het teken van Jona dat Jezus aan dit boze en ongelovige geslacht toegezegd had. Het was geen teken voor de gelovigen maar juist een teken voor de ongelovigen.

 

En het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over het gehele land tot het negende uur, want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de tempel scheurde – Lukas 23:44-45.

 

Dit was ‘het teken van Jona’ dat Jezus aan dat boos en overspelig geslacht beloofd had. En op dezelfde wijze zijn de zon en maansverduistering, die ook nog vaak samenvallen op bijbelse feestdagen, een teken voor de ongelovigen. Als gelovigen hebben we deze tekenen niet eens nodig, maar ze maken ons wel bewust van Gods komende oordeel over de goddelozen.  Velen staren zich nu blind op het grote teken uit Openbaring 12, dat op 23 september aan de hemel staat, maar je hoort bijna niemand die spreekt over de totale zonsverduistering die 33 dagen eerder, op maandag 21 augustus 2017 over heel Noord-Amerika trekt, zoals dit destijds ook bij Jona gebeurde in Azië. Zou dat dan ook niet een bijzonder teken zijn? Enfin, we zullen in dit artikel niet verder over deze zonsverduistering uitweiden, alhoewel dat zeker ook een teken is.
 

In de hemel

Het derde woord dat ik vet gemaakt heb is het woord ‘hemel’. Er valt nog wel veel meer te zeggen over tekenen maar we willen nu specifiek kijken naar het grote teken uit Openbaring 12 dat in de hemel gezien wordt. Het is dus geen teken op aarde maar in de hemel. Nu geeft de bijbel 3 dimensies van de hemel.

 

De 1e hemel is de blauwe lucht waar de vogels en de vliegtuigen vliegen

De 2e hemel is het heelal waar de zon maan en sterren zijn

De 3e hemel is de woonplaats van God. Paulus werd opgetrokken tot in de 3e hemel

 

Uit de context van Openbaring 12 is het evident dat het niet om de blauwe lucht gaat van onze aardse atmosfeer en ook niet om de 3e hemel waar God woont. Het gaat dus over de 2e hemel, de sterrenhemel waar de zon, maan en de planeten tot tekenen voor de feesttijden van God zijn geplaats, ten behoeve van hen die op aarde zijn. Sommige proberen deze tekst geestelijk te interpreteren door bijvoorbeeld de zoon te zien als de 144.000 verzegelde Joden. Maar deze verzegelden Joden zijn op aarde tijdens de grote verdrukking en worden niet weggevoerd naar de hemel zoals de zoon. Anderen zien de zoon als het Joodse volk, maar ook het Joodse volk is gewoon op aarde en wordt niet weggevoerd naar de hemel. Trouwens dit hele teken mag dan wel een schaduw zijn van wat er op aarde zal gaan gebeuren, maar het teken zelf werd niet op aarde gezien maar in de hemel. Het kan niet anders dan dat dit teken een constellatie is van zon, maan en sterren zoals die bijna 2000 jaar geleden door Johannes is beschreven en opgetekend door Johannes in Openbaring 12.

Nu is het bijzonder dat deze bijna tweeduizend jaar oude tekst nog nooit door astronomen als een constellatie aan onze hemel is gezien, totdat deze voor de eerste en enige keer in zeker 10.000 jaar op 23 september 2017 aan de hemel is te zien. Astronomen hebben de astronomische klok zesduizend jaar teruggedraaid maar nooit deze exacte constellatie gezien. Ook hebben ze de astronomische klok duizenden jaren vooruit laten draaien maar ook in de komende 5000 jaar hebben ze nooit meer deze exacte constellatie (=teken) gezien die Johannes zag. De eerste en enige keer dat deze constellatie (=teken) in de hemel aan ons firmament is te zien, is op de 23e september 2017. En die dag valt dan ook nog samen met het Bijbelse bazuinfeest dat ook precies op die dag valt. Dit is beslist geen toeval want dat bestaat niet bij God. Dit is gewoon ‘het grote teken’ waar Johannes over spreekt. En dat zou ons dus wakker moeten schudden om waakzaam te zijn en vol verwachting uit te zien naar wat God gaat doen.

 

Laten we nog eens even kijken wat Johannes over deze constellatie=teken zegt: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. Dat is precies wat astronomen zien op de komende 23e september in het sterrenbeeld maagd. Bijzonder daarbij is dat Jupiter op 23 december 2016 in de schoot van het sterrenbeeld Maagd binnenging en deze 9 maanden later (de tijd van zwangerschap), op 23 september 2017 haar schoot verlaat. Hoe exact en nauwkeuriger had Johannes dit teken al 2000 jaar geleden opgetekend en wij zijn de bevoorrechte generatie die er ooggetuigen van zijn.

 

Gezien

Het vierde woord dat ik vet heb gemaakt is het woord ‘gezien’. Het gaat dus om de waarneming. We weten dat er grote verschillen is afstand en diepte zijn tussen de zon, de maan en de sterren en planeten. Maar vanuit aards perspectief zien wij de tekenen van de dierenriem als een ‘plat’ plaatje aan de hemel verschijnen. Het gaat er dus om hoe wij de dingen waarnemen. Op gelijke wijze zien we de zon opkomen en ondergaan, maar we weten dat de dit komt omdat de aarde om zijn eigen as draait. Toch zegt niemand, dat de aarde wegdraait van de zon. We spreken over het opkomen en ondergaan van de zon, want zo zien we dat. De Bijbel gebruikt ook zelf dit perspectief van onze waarneming als uitgangspunt, want Gods Woord zegt dat de zon ten tijde van Jozua stilstond te Gibeon en de maan in het dal van Ajalon (Jozua 10:12-13). Maar we weten dat dit slechts de visuele waarneming was. In werkelijkheid werd de aarde even door God stilgezet. In mijn ogen is dit overigens een groter teken dan het teken van Openbaring 12. Toch noemt de Bijbel dit niet een ‘groot’ teken en het teken van Openbaring 12 juist wel. Op gelijke wijze kreeg koning Hiskia een teken van God dat hij zou genezen. En ook dit teken was een astronomisch wonder dat direct te maken had met de zon.

 

En dit zal u het teken zijn van des Heren kant, dat de Here ook doen zal wat Hij gesproken heeft: zie, Ik doe de schaduw op de treden waarlangs zij door de zon op de trap (zonnewijzer) van Achaz is afgedaald, weer tien treden teruggaan. En de zon ging tien treden terug op de treden die zij gedaald was – Jesaja 38:7-8.

 

Ging de zon werkelijk terug in de tijd? Voor de waarneming van Hiskia wel, maar we weten nu dat de aarde 10 graden terug in de tijd werd gedraaid door God.

Toch zegt Gods woord ons dat niet, want God gebruikt ons aardse perspectief als uitgangspunt om tot ons te spreken.

 

En zo zijn de zon maan en sterren dus tekenen aan de hemel voor ons hier op aarde. En dit werpt ook licht op de krans van 12 sterren op het hoofd van de maagd. Want kritische waarnemers zeggen dat het om de 9 sterren van het sterrenbeeld Leeuw gaat en dat de andere drie geen sterren zijn, maar de planeten: mars, mercurius en venus. Deze kritische waarnemers hebben gelijk, maar vanuit de aardse waarneming ook weer ongelijk. Want in de dagen van Johannes waren er nog geen telescopen en wisten men niet dat mars, mercurius en venus planeten waren. Vanuit het aardse perspectief gezien, verschijnen ze als sterren aan ons hemelgewelf. Als we het bijbelse uitgangspunt van de waarneming van wat we zien hanteren, dan zien we inderdaad 12 sterren rondom het hoofd van de maagd op 23 september 2017.

 

Degenen die de bovengenoemde interpretatie van Openbaring 12:1-2 in twijfel trekken, daag ik uit om mij een betere verklaring voor deze verzen te geven. Tot op heden heb ik echter nog geen enkele, meer passende verklaring vernomen, die mij op bijbelse gronden hebben overtuigd dat het iets anders betekend dan de hierboven genoemde uitleg.

 

Tussentijdse samenvatting

Alleen het eerste gedeelte van de tekst uit Openbaring 12 werpt dus al een bijzonder ligt op deze zaak. Het is dan ook dom om zonder goede bijbel-exegese zomaar wat te roepen ten goede of ten kwade. Ik heb trouwens nog geen enkele conclusie verbonden dat er iets zal gebeuren op de 23e september, ook al hebben sommigen mij daar ten onrechte van beschuldigd. Alleen al het feit dat ik de moeite neem om mij in dit teken te verdiepen, maakt mij in hun ogen verdacht. Maar we doen Gods Woord geen recht als we deze zaak niet nauwgezet onderzoeken voordat wij er enige conclusies aan verbinden. Dat heb ik tot op heden dan ook niet gedaan en ik waag me ook niet aan een dergelijke ‘date-setting’. Immers, het gaat hier niet om een feitelijke gebeurtenis, maar om een teken. En tekenen gaan in de regel vooraf aan bepaalde zaken.

Zo zijn weeën tekenen die voorafgaan aan de geboorte
Zo is een zeebeving een teken dat vooraf gaat aan een tsunami (die niet altijd hoeft te volgen)

Zo zijn de sneeuwklokjes tekenen dat de lente in aantocht is.

Zo zijn de vallende bladeren een teken dat de herfst in aantocht is.

Zo weten we aan de tekenen der tijden dat Zijn komst nabij is (Lukas 21:28)

Zo weten we dan als de vijgenboom uitloopt, de zomer nabij is (Mattheus 24:32)

 

Omdat tekenen dus voorafgaan aan een gebeurtenis, zouden we ons veeleer moeten richten op de dingen die daarna gaan komen. Dat doen we toch ook met een geboorte. We maken de kinderkamer klaar en zien uit naar de komst van de baby om het na de geboorte liefde en zorg te kunnen bieden, ongeacht het moment waarop de geboorte precies zal plaatsvinden. Zo zouden we ons dan ook moeten richten op de gezegende hoop die op dit grote teken zal volgen.

 

De dierenriem

Ik werd door iemand vals beschuldigd van een ernstige dwaling door mij met de zogenaamde occulte en goddeloze astrologische tekens van de dierenriem in te laten. Iedereen die ook deze mening is toegedaan, wil ik erop wijzen dat de tekenen van de dierenriem door God zelf in de hemel zijn geplaatst. Lees maar eens wat God hierover zegt in het boek Job.

 

Kunt gij de banden der Pleiaden binden of de boeien van de Orion slaken? Doet gij de tekens van de Dierenriem te rechter tijd opgaan en bestuurt gij de Beer met zijn jongen? Kent gij de inzettingen des hemels, bepaalt gij zijn heerschappij over de aarde? – Job 38:31-33

 

Het is duidelijk dat God de maker is van alles en dus ook de Schepper en bestuurder is van de Dierenriem. Datzelfde werd gezegd van de planeet Jupiter die een afgeleide zou zijn van de Griekse afgod Zeus. Hoe kan ik me zo inlaten met deze afgodische denkbeelden? zeiden ze. Maar ze vergeten dat de planeet Jupiter al duizenden jaren eerder door God zelf in de hemel is geplaats, lang voordat er ene Griekse God bestond die zich deze naam heeft toegeeigend. Dat goddelozen zich deze zaken hebben toegeëigend om er een eigen interpretatie aan te geven, veranderd daar helemaal niets aan. Het is treurig gesteld met Gods volk dat ze Zijn Woord niet kennen en daarom deze prachtige constellaties, zoals de tekenen van de dierenriem, toedichten aan het rijk der duisternis. God is de eerste en enige die ze bestuurt en beweegt langs ons hemelgewelf en ze daar geplaatst heeft als tekenen voor ons op aarde. Het wordt tijd dat we deze zaken niet langer aan het rijk der duisternis toeschrijven en daardoor geliefde broeders in Christus vals te beschuldigen van astrologie. Astronomie is heel iets anders. Astronomie is letten op de tekenen die God voor ons in de hemel heeft geplaatst.

 

De regenboog

Ditzelfde misverstand zien we ook rondom de regenboog, die geclaimd wordt door de LHBT-beweging als symbool van hun levensstijl. Sommige ouders willen niet dat hun kind met de ‘my-little-pony-poppen’ met een regenboog-staart speelt, omdat het occult zou zijn. Wat een onzin! Het is pure plagiaat. De duivel is niet creatief dus kan hij zelf niets bedenken en moet dan maar iets van de grote Creator stelen. Wat jammer dat er Christenen zijn die deze leugen geloven omdat ze Gods Woord niet kennen, want dan zouden ze weten dat God dit teken aan Noach gaf als symbool dat Hij de aarde nooit meer door water zou vernietigen.  Want niet wil zeggen dat de wereld nooit meer vernietigd zal worden, want zoals de toenmalige wereld door water verging, zo zal de tegenwoordige door vuur vergaan.

 

Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen – 2 Petrus 3:5-7

 

De wijzen uit het Oosten

Door gebrek aan kennis van Gods woord kunnen we derhalve misleid worden om de tekenen aan de hemel, ten onrechte aan het rijk der duisternis toe te wijzen. Als je dat doet zou je ook het verhaal van de wijzen uit het Oosten uit je bijbel moeten schrappen. Immers, ze werden door een ster geleid naar Israël omdat ze door dat teken aan de hemel wisten dat er ergens een koning was geboren. Ze kenden de Schriften weliswaar niet, maar toch noemt de bijbel hen wijzen, aangezien ze door de tekenen aan de hemel op zoek waren gegaan naar de Koning der Koningen. En dat is dan ook het doel van alle tekenen aan de hemel. Ze verwijzen allen naar Jezus, de Koning der Koningen.

 

Het probleem met de chronologie van het boek Openbaring

Sommigen hebben kritisch naar mij gereageerd omdat volgens hen de Opname in Openbaring 3 plaatsvindt, en omdat Openbaring 12 ongeveer midden in de grote verdrukking plaatsvindt, kan het onmogelijk iets te maken hebben met de opname van de gemeente (de zoon die weggevoerd werd naar de hemel). Dit komt omdat men het boek Openbaring chronologisch leest. Voor een groot deel is dit ook zo, maar hoofdstuk twaalf is veel meer een intermezzo, een panoramisch gezicht van het hele boek Openbaring en geen deel van de chronologie. Althans, zo lees ik dat en dan zie ik in hoofdstuk 12 de grote lijn van het hele boek Openbaring terug.  Net zoals ik op bladzijde 5 een tussentijdse samenvatting gaf van het eerder besprokene en daarin ook al dingen benoem die ik daarna verder behandel, kun je zeggen dat die samenvatting een panoramisch beeld is van dit hele artikel en in die zin geen deel uitmaakt van de chronologie van dit artikel. Op dezelfde wijze lees ik Openbaring 12, als een panoramisch beeld van de zeven jaren die deze periode beslaat. Ik daag u uit om hoofdstuk 12 is een keer op deze wijze te lezen, want dat werkt echt verhelderend! Lees dan niet alleen de eerste verzen maar ook de rest van dit panoramische hoofdstuk. Persoonlijk kan ik dit hoofdstuk niet anders zien dan op deze wijze.

 

De identiteit van de vrouw, de zoon en de draak

In Openbaring 12 worden drie personen genoemd: de vrouw, de zoon en de draak. Los van het feit dat dit een astronomisch teken aan de hemel is, lijkt het dus ook een beschrijving te geven van de spelers die op aarde betrokken zijn in de vervulling van dit profetische teken. Terecht hebben velen zich daarom afgevraagd wie deze drie spelers zijn. Chuck Missler, een autoriteit op het gebied van eschatologie, heeft opgemerkt dat ze alle drie betrekking hebben op op een entiteit, op een groep, alhoewel ze in de grondtekst in enkelvoud worden genoemd. Dat wil zeggen dat het niet om individuele spelers gaat, maar dat ze alle drie een groep, een entiteit vertegenwoordigen. Dit is beslis een belangrijke aanwijzing voor wie de betekenis van dit gezicht wil begrijpen.

 

Nu zijn veel bijbelgeleerden ervan overtuigd, en dat suggereert ook de context van het hoofdstuk, dat de vrouw staat voor het volk Israël. De draak staat dan voor het rijk der duisternis, uiteraard onder leiding van satan, die de volkeren opzet om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, het volk Israël. Wat het mannelijke kind betreft, worden er diverse opties genoemd, namelijk: Jezus, de 144.000 verzegelden en de gemeente. Omdat het in de meervoudsvorm staat valt Jezus als individu af. Een andere reden dat Jezus afvalt is, dat Hij niet plotseling wordt weggevoerd omdat de draak Hem wil verslinden. Integendeel, Hij heeft de draak op het kruis verslagen en is daarna victorieus opgevaren (analam’bano) naar de hemel en niet plotseling weggevoerd (harpazo). Die laatste term wordt wel gebruikt voor de opname van de gemeente. Dat de zoon hier de gemeente betreft is dan ook de meest voor de hand liggende verklaring, want de duivel die Jezus niet meer kan schaden, wil heel graag Zijn gemeente verslinden, maar voordat hij dat kan doen, wordt de gemeente plotseling weggerukt, weggevoerd naar de hemel, waar dit grote teken dus een beeld van is. Daarom begrijp ik wel dat mensen in de verleiding komen op de opname te plaatsen op 23 september, maar dat is niet wijs.

 

Geen date-setting
Jezus heeft immers zelf gezegd dat niemand weet wanneer dit gebeurd. Ook de engelen niet en ook Hijzelf weet het niet, want de Vader heeft dat aan Zichzelf gehouden. We moeten daarom de verleiding weerstaan om aan ‘date-setting’ te doen, want Hij kan immers elk ogenblik komen, zelfs voor 23 september, maar ook erna. En als we ons vastpinnen op deze datum, begaan we twee cruciale fouten. Allereerste schuiven we onze verwachting voor ons uit, en dus verwachten we hem niet voor die tijd en zijn daarmee ongehoorzaam aan Zijn bevel om Hem voortdurend te blijven verwachten. Maar als Hij op die dag niet komt, is dit alleen maar koren op de molen voor de spotters die zullen zeggen: daar heb je weer zo’n toekomstvoorspeller die het mis heeft!

 

Wat moeten we dan wel leren van dit teken?

De vraag die overblijft is, wat we dan wel moeten leren van dit teken. Ik geloof dat dit teken voorafgaat aan de vervulling ervan zoals de weeën voorafgaan aan de geboorte, zoals ik reeds op blz. 5 heb gezegd. Dit teken moet ons wakker schudden, zoals de wijze en de dwaze maagden die wachten op de komst van de Bruidegom. Dit teken moet ons waakzaam, alert en verwachtingsvol maken voor de komst van Jezus. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen – Openbaring 3:3

O, Gij nu, mensenkind, u heb Ik tot wachter aangesteld.  Wanneer gij een woord uit Mijn mond hoort, zult gij hen uit Mijn naam waarschuwen - Ezechiël 33:7

Tot wachter aangesteld
Het is mijn opdracht als wachter om alarm te slaan. Twee jaar geleden begon God tot mij te spreken dat ik als wachter Zijn volk moest waarschuwen dat Zijn oordelen over deze wereld zouden gaan komen. Ik heb gehoor aan die oproep gegeven, ongeacht wat dit voor mijn reputatie zou betekenen. De vrucht daarvan is opgeschreven in mijn boek “Kunnen deze beenderen herleven?”. Nog geen half jaar later sprak God opnieuw om als wachter Gods volk te waarschuwen dat Hij spoedig zou komen voor de Zijnen en dat Hij daarna Zijn oordelen over deze wereld zou brengen en daarom schreef ik: “Het mysterie van de Opname”. Beide boeken zijn vanuit die urgentie en overtuiging geschreven.

De oordelen in deze boeken zijn niet bedoeld als een fatalistische mededeling, maar juist als een waarschuwing om dit oordeel te ontlopen. Net zoals Nineve Gods oordeel ontliep toen ze gehoor gaven aan de oordeelswaarschuwingen van Jona en zich bekeerden. Terwijl ik mijn laatste boek “Het mysterie van de Opname" aan het schrijven was, werd ik onverwachts door een oude vriend bemoedigd. Hij wilde mij blijven steunen voor mijn 'heraut-bediening' schreef hij. Terwijl ik die woorden las, bracht God een opmerkelijke jeugdherinnering naar boven waardoor Hij het mandaat als wachter over mijn leven zeer krachtig bevestigde. Als twaalfjarige jongen moest ik tijdens het afscheidsfeestje van de lagere school de rol spelen van een heraut. Het toneel was aangekleed als een stadsplein. Ik had een ratelaar, een trompet en een boekrol. Ik moest de ratelaar laten ratelen om de aandacht te trekken van de mensen, daarna moest ik de bazuin blazen om alarm te slaan om daarna de boekrol te openen en het woord van de koning aan het volk bekend te maken. Na afloop zei mijn vader nog dat ik het goed had gedaan, waardoor ik als twaalfjarig jongetje best wel trots was op mijn rol.

Dat was exact 50 jaar geleden en ik heb hier nooit meer aan gedacht, totdat deze oude vriend mij vertelde dat hij mij wilde steunen voor mijn 'heraut-bediening'. Het was alsof God tegen me zei: "Vijftig jaar geleden was dit de generale repetitie voor datgene waar Ik jou nu voor geroepen heb! Ik wil dat je alarm slaat en het volk mijn Woord bekend maakt! Ik wil dat je hen waarschuwt uit Mijn naam zodat ze in staat zullen zijn om te ontkomen aan alles wat geschieden zal, om gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen" (Lukas 21:36). Is het dan ook niet opmerkelijk dat we onze bediening "De Heilbode" hebben genoemd! Dat is immers gewoon een ander woord voor ‘heraut’. En het is geen fatalistische doemboodschap maar juist een aansporing om deze 'tsunami-waarschuwing' ter harte te nemen om zo het oordeel te ontlopen.

Na aanvankelijk geworsteld te hebben met deze opdracht, vanwege de angst voor onbegrip en afwijzing (niets menselijks is mij vreemd), heb ik besloten me niet te laten leiden door de vrees van wat mensen van mij denken, maar juist wel door wat God hiervan vindt. Ik sta als heraut tenslotte in dienst van Mijn Koning en dus zal ik mij zo goed mogelijk inzetten om Zijn opdracht uit te voeren. Dus ratel ik ook met dit artikel met de ratel om u wakker te schudden, blaas ik de bazuin om alarm te slaan en open ik de boekrol om het Woord van onze Koning bekend te maken. En ik hoop dat mijn Hemelse Vader, straks, net als mijn aardse vader destijds, ook tegen mij zal zeggen: "Dat heb je goed gedaan, mijn jongen!"

Uiteraard is er nog veel meer te zeggen over dit belangrijke thema, maar omdat ik de urgentie voelde om deze boodschap zo snel mogelijk uit te laten gaan, wil ik dit artikel hierbij afronden. Iedereen die meer wil weten kan ook de genoemde boeken lezen waarin nog veel meer van Gods Woorden zijn opgetekend. Zie daarvoor de informatie hieronder. Wat een voorrecht om de heraut van de Hemelse Koning te mogen zijn! Want Zijn Woord is een boodschap van hoop, kracht en liefde! Dat blijft de hoopvolle boodschap totdat Jezus komt en de bazuin zal klinken!
In Zijn opdracht,

Jaap Dieleman
18 augustus 2017


Speciale samenkomst

23 september 2017

Voor wie meer wil weten is er een
special seminar gepland in Almere


Aanvang: 10.00 uur tot 15.30 uur
Markerkant 12 – gebouw 6 nr.1. Almere
Info: 0642292373 / 0633100131

OPGAVE VERPLICHT via:
[email protected]

 

 

https://www.heilbode.nl/uploads/beeldenbank/spot24/IMG_0034.JPG

https://www.heilbode.nl/uploads/beeldenbank/spot24/HLBD_Herleven_Beenderen_COV_1__1.png

Het Mysterie van de Opname

Kunnen deze beenderen herleven?

Dit is het nieuwste boek van Jaap over het mysterie van de gemeente die in een ondeelbaar ogenblik zal worden weggenomen Laat je inspireren door deze hoopgevende boodschap.
Ook als
Luister-cd te koop en tevens verkrijgbaar in het Engels
Een profetische boek over eindtijd, Israël en Gods plan voor deze wereld, met een sterk licht op wat er nu in de wereld gebeurd en in het bijzonder met Israël dat Gods klok is voor deze tijd.
Ook als
Luister-cd te koop en tevens verkrijgbaar in een het Engels

https://www.heilbode.nl/uploads/beeldenbank/spot24/bestel_nu.png
Prijs € 15,- 

 

https://www.heilbode.nl/uploads/beeldenbank/spot24/bestel_nu.png
Prijs € 15,-