AGENDA

Israel is Gods oogappel

Dit bericht is geplaatst op 12-02-2018

door: Jaap Dieleman – 13 december 2017

Israël, dat hele piepkleine landje op de navel van de aarde, is in alle opzichten bijzonder. Wanneer je Gods Woord leest is het duidelijk dat Israël, in het centrum van Gods aandacht staat. Het woord Israël komt maar liefst 2567 keer voor in de Bijbel. Dit betreft zowel het volk Israël als het land Israël. Want dit is Gods volk en Gods land.

 

Waarom is Israël Gods volk?
Sommigen vragen zich af waarom Israël Gods volk is en niet een ander volk. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen als we de Bijbel lezen. Want toen God een verbond sloot met Abraham, de aardsvader van het volk Israël, gaf Hij Abraham het land Israël als een eeuwig erfdeel voor hem en zijn nageslacht voor altoos. Maar als verbondspartner vroeg God aan Abraham zijn zoon Isaak te offeren. Abraham toonde de bereidheid om dit te doen. En daarmee offerde hij niet alleen zijn zoon, maar ook de belofte dat zijn nageslacht voor altijd het land zou beërven. Immers, als Isaak zou sterven, kon die belofte ook niet in vervulling gaan. Dit was een zware beproeving voor Abraham. Van wie hield hij meer: van de God die hem op wonderlijke wijze een zoon had gegeven, of van de zoon die de erfgenaam van de belofte zou worden?

 

En wat zou er überhaupt van die belofte terecht moeten komen als er geen erfgenaam meer zou zijn? Maar Abraham kende de stem van God en bewees God meer lief te hebben dan de zoon die hij van Hem gekregen had. Dus beklom hij de berg Moria om zijn zoon te offeren. En net toen hij op het punt stond om zijn zoon de doden, kwam er een engel uit de hemel en hield hem tegen. Dit is prachtig geïllustreerd in een schilderij van Rembrandt.

 

Omdat je dit gedaan hebt…

En toen sprak God deze onsterfelijke woorden: Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des Heren: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen (Genesis 22:16-17).

 

Had Abraham zijn zoon geofferd? Nee! Maar God had de overgave en de offerbereidheid van Abraham gezien en voor Hem stond dit gelijk aan het offeren zelf. In feite offerde Abraham niet alleen Isaak, maar ook Jacob die nog in de schoot van Isaak was. Met het geven van zijn zoon Isaak was dus ook Jacob en Israël aan God gegeven. En daarom is Israël Gods volk, omdat ze in de schoot van Isaak al aan God waren gegeven. Het heeft dus niets te maken met het feit dat Israëli’s beter zijn dan andere volken, maar het is Gods uitverkiezing, en dat met het oog op heel de wereld, want het laatste gedeelte van Gods belofte vanwege zijn offerbereidheid was: met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt (Genesis 22: 18).

 

Een zegen voor alle volken

En hoe is Israël dan een zegen voor alle volken geworden? Dat zien we als uit zijn nageslacht, uit de schoot van Jacob Juda wordt geboren. En uit Juda kwam David voort en in de volheid van de tijd kwam uit het geslacht van David, Jezus Christus voort. Jezus de Verlosser van heel de wereld, is dus voortgekomen uit Gods uitverkoren volk. En in Jezus Christus, krijgen allen, die hun vertrouwen in Hem stellen, deel aan de belofte van Abraham. En zo is Israël, Gods volk een zegen voor alle volken geworden.
 

 

Jeruzalem, de stad van de grote Koning
Naast Israël, dat ruim 2500 wordt genoemd, wordt ook Jeruzalem 821 keer genoemd. Het bijzondere aan Jeruzalem is, dat dit de enige stad op aarde is waarvan God zegt: “Mijn stad”. Dat is de stad waar Jezus geleefd, gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan is. Dat is de stad vanwaar Hij opgevaren is naar de hemel en dat is de stad waar Hij terug zal keren en met Zijn voeten op de Olijfberg zal neerdalen om vervolgens duizend jaar te regeren in het vrederijk dat Hij beloofd heeft. Maar zover is het nu nog niet. 
Aanvankelijk werd Jeruzalem verwoest en het volk van God verstrooid over alle landen van de wereld. Het leek alsof er nooit meer iets terecht zou komen van al Gods geweldige beloften die Hij aan hun aartsvader Abraham had gedaan. Maar die verstrooiing had een dubbele reden. Het was vanwege de zonden van Israël, vanwege afgoderij en het onschuldige bloedvergieten dat dit oordeel over hen kwam. Maar tegelijk gebruikte God deze verstrooiing, de diaspora, om de boodschap van heil voor alle volken de wereld in te zenden. En God was zijn geliefde volk niet vergeten.

Ook al duurde de verstrooiing bijna 2000 jaar, toch was God zijn verbond met Abraham niet vergeten, want in de volheid der tijd, bracht Hij zijn volk op wonderlijke wijze terug naar het land dat Hij aan hun aartsvader Abraham had beloofd. In 1917, nu precies 100 jaar geleden, werd Israël op wonderlijke wijze bevrijd van de Turkse overheersing. Jeruzalem werd zonder bloedvergieten en oorlogsgeweld heroverd (Jesaja 31:5) en Turkije capituleerde op 9 december 1917, ofwel de 24e dag van de 9e maand in de Joodse kalender (Haggai 2:10,18).

Toch zou het nog tot 1948 duren, na de Holocaust van Nazi Duitsland, dat het wonder van het herstel van Israël zou plaatsvinden.

 

De wederopstanding van Israël
Geen wereldrijk ooit, is vergaan en weer opgestaan. Israël is bijna 2000 jaar lang verstrooit over alle landen van de wereld, en in veel van die landen werden ze opnieuw vervolgd, verguisd, gediscrimineerd en opgejaagd, totdat tijdens de verschrikkelijke Holocaust van Nazi Duitsland nog eens 6 miljoen Joden op gruwelijke wijze de dood werden ingejaagd. Maar tot verwondering van allen, is Israël in 1948 opnieuw tot leven gekomen in het oorspronkelijke land dat door God aan hun voorvaderen was gegeven. Dit wonder van herstel werd al bijna 2500 jaar geleden uitgebreid geprofeteerd in Ezechiël hoofdstuk 37 en wij zien dat wonder van de wederopstanding voor onze ogen letterlijk in vervulling gaan.

 

Inmiddels is er al weer bijna 70 jaar verstreken en Israël heeft tegen de verdrukking in van oorlogen, intifada‘s en strijd van alle landen rondom standgehouden. Ondertussen is Israël gegroeid van slechts een handje vol mensen naar acht miljoen inwoners, die vanuit de hele wereld zijn teruggekeerd naar het land dat God aan hun vader Abraham had beloofd. Israël is getransformeerd van een woestijn in een land dat de beste vruchten van de wereld voortbrengt en dat een buitengewone groen en vruchtbaar land is geworden met een tegen alle verwachting in groeiende economie. Israël is gewoon een wonder van God. 

 

Strijd om Jeruzalem

De naam Jeruzalem, refereert naar Salem, ofwel shalom wat wijst op vrede. Het is de stad van de grote Koning, de stad van de Vredevorst, van waaruit straks Jezus Christus Zijn domicilie zal hebben en deze wereld in recht en gerechtigheid zal regeren. Nee, het is niet Washington, Parijs, Straatsburg, Peking, London of Tokio. Toch is er geen land en geen stad waar zoveel strijd om wordt geleverd dan om deze stad.
 

Vijftig jaar na de bevrijding van Israël door de Ottomaanse overheersing werd Jeruzalem in 1967 heroverd. Dat was een glorieus moment voor het volk Israël. Nu, exact 50 jaar na die herovering heeft president Trump, op 6 december 2017, als eerste Jeruzalem openlijk erkent als de onverdeelde een eeuwige hoofdstad van Israël. Onmiddellijk volgde daarop een vijandige reactie van vele naties, die zich verzetten tegen dit besluit. Maar alle tegenstand ten spijt, zal de wereld dit besluit niet meer terug kunnen draaien.

Vergeet niet dat Israël Farao overleefd heeft, maar ook de Grieken, de Romeinen, de inquisitie in Spanje, de pogroms in Rusland, de Duitsers en de holocaust van Hitler, alle aanvallen van de Arabische landen, de aanval van Saddam Hoessein en elke vijand die hen nog zal aanvallen zal overwonnen worden. Trouwens, veel van die naties bestaan helemaal niet meer. Want waar is het Egyptische rijk, het Griekse rijk, het Romeinse rijk, het Derde Rijk, en het Babylon van Saddam Hoessein?  Ze zijn allemaal verdwenen, maar Israël bestaat nog steeds en zal altijd bestaan. Men moet beseffen dat wie tegen Israël vecht, vecht tegen de Almachtige, Alwetende en Allerhoogste, die een bloedverbond met dit volk heeft gesloten. Ieder die dit probeert zal zich hieraan vertillen. Want God zelf heeft gezegd: “Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden”.
 

Ja, er zal vast nog wel vel om Jeruzalem gestreden worden, maar wie naar de recente geschiedenis kijkt, weet de uitkomst al, Gods Woord heeft het al voorzegt. Al die aanvallen op Israël en Jeruzalem zijn dan ook eenvoudig te begrijpen vanuit Bijbelse en profetische perspectief, want hij zijn de wereldmachten die zich tegen de God van de hemel verzetten. Aan ons die dit zien, is de dringende opdracht gegeven om te bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor de komst van de Vredevorst. Want dan zullen door het nageslacht van Abraham alle volken der aarde gezegend zijn.


Dat is de hoopvolle toekomst van hen die Jezus de Messias verwachten.

 

Jaap Dieleman