ACTUEEL
AGENDA

De kracht van aanbidding

De oorsprong van muziek ligt bij God. Aanbidders in de aanwezigheid rondom de troon van God. God schiep sommige engelen om muziek te maken voor zijn aangezicht. Opb. 5:8-9, 14:2, 15:2

Dit bericht is geplaatst op 01-01-2015

De eerste muzikant

Jubal = STROOM (Gen.4:21) “Vader van de citer en de fluit” Een andere vertaling zegt: "de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen”
- zoon van Lamech en Ada en uitvinder van muziekinstrumenten
Betekent: brengen, voeren, leiden, ontvoeren, toebrengen, voort leiden, wegdragen, dragen, binnenleiden, in veiligheid in brengen, meevoeren, geleiden,

Een voorbeeld van bijv. stroom van het profeteren..
Elisa maakt gebruik van citerspeler om in de stroom v.d. HG te komen (2Kon.3:15)
David: de vader van diepe lofzangen, lofprijs en aanbidding bespeelt de harp(soort citer) Koning Saul komt tot rust als David zingt en de harp bespeeld.
Het meenemen van mensen in die stroom is het grootste doel/opdracht voor musici!!

Je speelt niet voor jezelf maar om die ‘vervelende’, ‘zeurende’, en ‘niets-begrijpende mensen’ in de aanwezigheid van God te brengen..., en dat is toch een heel andere zaak dan muziek maken voor jezelf!!! Dit inzicht maakt je eigen arrangementen die “ik” zo leuk vind opeens minder boeiend.

Lucifer

Hij was een beschutte engel, de aanbiddingsleider in de hemel, hij was de hoogste morgenster, zijn naam betekend ook lichtdrager! - Ezechiël 28:12-19 zegt:
Gij zijt in den hof Gods en met allerlei edelgesteenten versierd, met sardis, topaas, diamant, turkoois, onyx, jaspis, saffier, amethist, smaragd en goud; ten dage toen gij geschapen werd, was bij u muziek van trommels en fluiten; dit alles werd u toegeschikt. Gij zijt als een cherub, die zich wijd uitbreidt en bescherming geeft en Ik heb u op den heiligen berg Gods gesteld, totdat onrecht in u gevonden werd

SV zegt: “Het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u ten dage als gij geschapen werd”

1e Melodie (pijpen...blaasinstrumenten geven de melodie aan)
2e Ritme (slaginstrumenten...geven ritme aan )
3e Harmonie (meersnarige instrument zoals harpen symboliseren harmonie) Jes.14:10-14

KORTOM: hij had het helemaal!!! Maar als master musici in de hemel wilde hij maar één ding en dat is alle aanbidding voor zichzelf!! Lucifer was vol schoonheid en wijsheid...totdat (Eze. 28).

Jesaja 14:12-14 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

Zijn hoogmoed leidde ertoe dat hij de gave van God wilde gebruiken om aanbidding voor zichzelf op te eisen. Toen is hij een coupe begonnen en een derde deel der engelen achter zich aan gekregen. De meeste daarvan zijn volgens mij aanbiddingsengelen. De duivel wil zijn muziekgave nog steeds gebruiken om de aanbidding van mensen te krijgen. (kijk naar de cultuur en de clips in de popmuziek- satan is de moderne rattenvanger van Hamelen, die de kinderen betoverd en in zijn kasteel gevangen houdt).

Het beeld aanbidden

Daniel 3:15-16 Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden, dat ik gemaakt heb... maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden; en wie is de god, die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego: Wij achten het niet nodig u hierop antwoord te geven.

Satan wilde zelfs Jezus de macht over de wereld geven voor aanbidding

Lukas 4:5-7 En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zei tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.

Hou je motieven zuiver

Stel je voor , Lucifer die zo dichtbij God woonde, viel voor deze gedachten.., Hoe zit het met jou? En worden musici niet meestal ‘idols’ genoemd? Idols = afgoden. Muziek moet tot eer van God zijn en niet tot meerdere eer en glorie van onszelf. Hetzelfde gevaar ligt ook bij musici op de loer. Blijf nederig en wapen je tegen hoogmoed wanneer je in aanbidding in Gods aanwezigheid komt. Satan vuurt graag pijlen op ons af en zoekt in ons hart een voedingsbodem voor zijn zaad. Hij is immers de vader van de leugen. En hij trekt ten strijde tegen ons allemaal (Opb.12:17) ..en omdat wij als musici en vocalisten de mensen juist vertellen/uitleggen/stimuleren zelf het getuigenis van Jezus Christus te vertellen( te zingen in een lied, etc.), maakt het ons nog gevaarlijker voor satan.
Musici staan hoog op zijn “hitlijst”(als zij uitgeschakeld worden, worden veel minder mensen bereikt). Satan gaat heel sneaky te werk. Meestal streelt hij je ego, d.m.v. complimenten…, en als je je die eer laat welgevallen, val je in dezelfde zonde als satan zelf. Blijf dus zuiver in je motieven.

Scheppingslied

Er zijn twee dimensies in aanbidding. Het scheppingslied is muziek geïnspireerd door de schoonheid van God in de schepping. Er zijn geweldige muzikanten die geen christen zijn maar geweldige muziek maken geïnspireerd door de schepping. Job 38:4-8 verteld ons over het scheppingslied.

Job 38:4-8 Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?

Die morgensterren zijn de aartsengelen. Lucifer was de master musician die de aanbidding in de hemel leidde. Daarvoor was hij uniek door God geschapen. Maar hij verliet zijn plaats.

Verlossingslied

Het verlossingslied gaat verder. Het kan alleen door mensen gezongen worden die de kracht van Gods verlossende liefde hebben ontvangen. Engelen kunnen dit lied niet zingen. Deze vorm van aanbidding is een unieke dimensie die alleen voor de verlosten des Heren is.

Openbaring 14:2-3 En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers; en zij zongen een nieuw gezang vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de los-gekochten van de aarde.

Openbaring 15:1-4 (Het lied der overwinnaars). En ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods,
en het lied van het Lam
, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U neervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar zijn geworden.

Een vacature voor aanbidders in waarheid en geest

Nadat satan zijn plaats verlaten had en een derde deel der engelen meesleurde, was de hemels orkestbak leeg. Nadien heeft God een vacature uitgeschreven voor nieuwe orkestleden die Hem in een 24-7 lifestyle willen aanbidden, want Hij wil continue aanbidding rondom Zijn troon.
Johannes 4:22-24 Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Aanbidding is een wilsbesluit en geen gevoel

Job 1:20 Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer. In de grondtekst staat: and he fell to the ground and worshiped. Job aanbad God terwijl hem net de allergrootste ramp was overkomen. Dat is een wilsbesluit.

Aanbidding is een levensstijl

Psalm 34:2-4 Ik wil de Here te allen tijde (ALTIJD DUS 24/7!) prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond. In de Here beroemt zich mijn ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen.
Maakt met mij de Here groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen.
Psalm 103:1-5 Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam; loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.

Aanbidding die tot bevrijding leidt

Acts 16:25-27 Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen (dat is een wonder op zich). Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los. (wie lof offert eert Mij en baant de weg).
Toen Jona in de buik van de vis aanbad, moest de vis hem uitspugen. Soms voelen we ons opgeslokt door de duisternis, maar onze aanbidding maakt dat de duisternis ons weer uit moet spugen.

Aanbidding ook als alles tegen zit

Habakuk 3:17-19 Al zou de vijgenboom (genezing) niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken (vreugde) zijn, de vrucht van de olijfboom (inzicht) teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren (geen vrucht op arbeid), de schapen uit de kooi verdreven zijn (een lege kerk) en er geen runderen in de stallingen (niemand die helpt om de oogst binnen te halen) zijn, nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn heil. De Heer der heren is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Alles moet God aanbidden

Psalm 150 Looft God in zijn heiligdom, looft Hem in zijn machtig uitspansel; looft Hem om zijn machtige daden, looft Hem naar zijn geweldige grootheid. Looft Hem met bazuingeschal, met harp en citer, met tamboerijn en reidans, met snarenspel en fluit, met klinkende cimbalen, met schallende cimbalen. Alles wat adem heeft, love de HERE. Halleluja.