ACTUEEL
AGENDA

Psalm 83

Psalm 83 : 3-19 (Gebed voor Israƫl en de vervolgde Gemeente)

Dit bericht is geplaatst op 01-01-2015

3 Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog. 4 Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen. 5 Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. 6 Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen gesloten:  7 de tenten van Edom en de IsmaëlietenMoab en de Hagrieten, 8 GebalAmmon en Amalek,Filistea met de bewoners van Tyrus. 9 Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten, zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Sela 10 Doe met hen als met Midian, als met Sisera, als met Jabin aan de beek Kison: 11 zij zijn weggevaagd te Endor, zij zijn geworden tot mest op de aardbodem. 12 Maak hen en hun edelen als Oreb en als Zeëb, al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna, 13 die zeiden: Laten wij deze woningen van God voor onszelf in bezit nemen. 14 Mijn God, maak hen als een werveldistel, als stoppels voor de wind. 15 Zoals vuur een woud verbrandt, zoals de vlam de bergen verzengt, 16 achtervolg hen zó met Uw storm, jaag hun schrik aan met Uw wervelwind. 17 Bedek hun gezicht met schande, dan zullen zij, HEERE, Uw Naam zoeken. 18 Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid, laten zij rood van schaamte worden en omkomen. 19 Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is HEERE! – U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde. “

 
De volken die genoemd worden vertegenwoordigen:
Edom = Saoedi-Arabië
Ishmaël zijn alle Arabieren en Egyptenaren (Gen. 21:21)
Moab = Jordanië
Hagarenen zijn ook de Arabieren
Gebal = Libanon
Ammon = Jordanië
Amelek = Egypte
Filistea = Palestina (Palestijnen zijn Filistijnen)
Tyrus = Libanon
Assyrie = Syrië
Midian = Saoedi-Arabië

Als deze volken zijn ontstaan door:
Zonde, overtreding en rebellie.
Verachting van de zegen
In eigen kracht Gods belofte vervullen
Incest
Wettisisme
Rebellie (toverij)
Handelen op eigen inzicht
Baäl dienst
Judaïsme
Afgodendienst
Ongerechtighei
Hoererij

Denk aan plaatsvervangend vergeving vragen voor de zonden van Israël (Psalm 122:6).
Ook het verwerpen van de Messias zal onderkend worden (Zacharias 12:10)
Dat ze niet op hun wapens vertrouwen maar op hun God.

Nu de uitleg van de Namen in Psalm 83
Sisera = “Strijdveld” Geestelijk gezien een “warlock” was generaal van Jabin de koning der Kanaänieten. Hij werd door zijn slapen heen aan de grond gespiest! [Richt. 4:2-22]
Oreb = Raven Spirit: desolate spirit, curse, trickster [Richt 7:25, 8:3, Psalm 83:11, Jes. 10:26]

Zeeb = Wolf Spirit: verslinder van schapen, steler en moordenaar John 10:10 [Richt 7:25,8:3] (ook in de natuur “werken” de raven samen met de wolven, ze zijn kleptoparasieten.
Waar de wolven vernietigen en verscheuren pikken zij hun graantje mee)
Zebah= gruwelijke slachter, Holocaust-Geest, haalt bescherming van het volk weg net als Bileam deed! zie Numeri 31:8+16 [Richt 8: 5-21]
Zalmunnah= van schaduw weerhouden Jaagt op zodat men geen rust heeft, “deprived of protection”

* let op Richteren 8:12 & 7:25 (Lees Richteren: 4, 7, 8 en Numeri 31:1-8 waar geschreven wordt over de 5 koningen van de Midianieten & Bileam)
Num. 31:2 “Neem Wraak (op die machten) daarna zult gij verzameld worden tot Uw volken”.
Midian als vijand van Israël, valt nu dus ook ons, de kerk aan!

We lezen in Jesaja 21:1-2: De last der woestijn aan de zee. Gelijk de wervelwinden in het zuiden henen doorgaan, zal hij uit de woestijn komen, uit een vreselijk land. Een hard gezicht is mij te kennen gegeven: die trouweloze handelt trouweloos, en die verstoorder verstoort; trek op, o Elam! beleger ze, o Media!*

*Dat Midian daar MEDIA heet, dat trof mij enorm, want de Media is een grote geestelijke vijand, vooral als we de 5 namen van de 5 koningen en hun betekenis zien.

Evi = lust
Rekem = verleiding & verdeeldheid
Zur = de sterke rots, de sterke man, het fundament van de vijand!
Hur = een gat, een kuil vooral slangenkuil en het betekent gruwelijke gevangenis!
(ik denk aan de Queen & Snake macht die via internet miljoenen strikt en bind met Porneia.
Reba = “een 4e deel “weet niet goed wat dat betekent, maar dat het een vijand is duidelijk!
*De macht achter het misbruik van de Media verleidt, vangt, dood, liegt en jaagt op!

In Dan. 7:25 staat dat de vijand de heiligen zal aanvallen met “verstandsuitputting” In het Hebreeuws BELAW. Er is door de media dan ook heel veel afleiding. Mijn gebed is dat die vijand vernietigd word.

Nadat de 5 koningen in Num. 31 verslagen waren viel ook Bileam! Die zorgde dat het eerst gezegende Volk, vervloekt werd door de bescherming weg te nemen.. zie je de overeenkomst met die andere 2 Koningen Zamunna en Zeba zij doen exact het zelfde.

Valse leer zoals Bileam leerde ‘toekomstvoorspellen’ (Num. 31:16, Jos 13:22) of wettisisme is net zo`n dodende macht als de slachtingen die nu plaatsvinden in Irak, het brengt vloek, dood en ziekte [Galaten 3:10, Jeremia 17:5-6, Titus 1:10] Het vervloeken van het volk door valse profetie, voor het loon der ongerechtigheid! [2 Pet 2:15, Opb 2:14]

Midianieten verslagen door Gideon (Jerubaäl) welke strijd met Baäl! [Richt 7]

**gebed voor misbruik media! De geesten die achter de valse Propaganda zitten dat die zichzelf mogen verslaan, zoals bij het Gideonsleger in richteren 7

Toen nam hij Oreb en Zeeb gevangen en versloeg hun op hun eigen terrein. 
Oreb werd gedood op de Rotssteen Oreb, en Zeeb werd gedood in de perskuip van Zeeb!

De laatste 2 machten werden ook “gevangen” zodat er grote schrik kwam onder de Midianieten (Richt 8:12) daarna sloeg hij ook Zeba en Zalmunna.. en nam de buit van hun Kamelen(8:21) Spreekt van Arabieren en van de Israëlieten (8:24)

SISERA: Het leger werd verslagen door Barak! Sisera vluchtte (generaal van Jabin koning der Kanaänieten) maar werd gespiest in zijn slaap door zijn slapen heen! [Richteren 4:22]

“Maak hun aangezicht vol schande opdat zij oh Heere UW Naam zoeken! (Psalm 83:17)”
Als laatste bemoediging: De strijd werd gewonnen door een Gideons bende! (Richt 7)

Efraïm schoot te hulp bij het “Boothuis” en gingen over de Jordaan. 
Efraïm wat dubbele vrucht en zegen betekent! (Richt 7:24)

Dus wie mee strijd moet mee met de Boot over de Jordaan om in geesteskracht die 2 Koningen te verslaan en zal zich verrijkt en versterkt in God vinden! Double for your Trouble! In totaal werden dus 9 koningen van Midian verslagen, dat bidden we uit als we psalm 83 bidden en zeggen: “Heer doe hen als Midian, doe hen als Sisera!” Amen!

Laten we als laatste uitbidden dat wat er gebeurde mat Hagar en Ismael in de woestijn dat ook de hedendaagse Arabische volken mogen uitroepen naar God en dat hun ogen geopend worden voor die bron WELKE IS NATUURLIJK DE CHRISTUS, zodat zij hun zoon water kunnen geven en zij sterk worden en het evangelie brengen(boogschieten)!
Gen 21:13-20

Zegen
Peter Duijs