ACTUEEL
AGENDA

Bent u klaar voor de komst van de Heer?

Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Mattheus 24:42 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Mattheus 24:27

Dit bericht is geplaatst op 01-01-2015

Drogredenen die onze verwachting roven: 
Eerst moet de gemeente zonder vlek of rimpel zijn voordat Jezus komt 
Eerst moet de tempel in Jeruzalem herbouwd worden voordat Jezus komt 
Eerst moet de wereld bereikt zijn met het evangelie voordat Jezus komt 
Eerst moet de antichrist openbaar worden voordat Jezus komt 
Eerst moet de grote verdrukking komen voordat Jezus komt 

We worden nergens aangespoord om: 
Eerst een volmaakte gemeente te verwachten 
Eerst de grote verdrukking en de Antichrist te verwachten. 
we worden zelfs niet aangespoord om eerst opwekking te verwachten. 

Wel worden we voortdurend aangespoord om Jezus te verwachten 
Omdat gij het bevel bewaard hebt Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Openbaring 3:10-11 

Jezus zelf zegt over waken en verwachten: 
1. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Mattheus 24:42 
2. Want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Mattheus 24:44 
3. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur. Mattheus 25:13 
4. Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal. Marcus 13:35 
5. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt! Marcus 13:37 
6. Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon Lukas 12:40 
7. Waakt te allen tijde, opdat gij moogt ontkomen aan wat geschieden zal. Lucas 21:36 
8. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart. Openbaring. 16:15 

Profetieën die in onze generatie in vervullen gaan 
1. Kennis explosie als nooit tevoren Daniel 12:4 
2. Nucleaire wapens en oorlog Zacharias 14:12-15 
3. Wedergeboorte van Israel Ezechiel 37:4-6 
4. Terugkeer Joden naar Israel Jeremia 16:14-16 
5. Jeruzalem zal de eeuwige en enige onverdeelde hoofdstad van Israel zijn Lukas 21:24 
6. Het evangelie van het koninkrijk wordt gepredikt aan de gehele wereld Mattheus 24:14 
7. International television Openbaring 11:3-12 
8. Een tijd van grote misleiding 2 Johannes 1:7-11 
9. Hongersnood en pestilentiën Mattheus 24:7-8 
10. Een groeiend aantal aardbevingen Mattheus 24:7 

Wonen of wandelen op aarde? 
Zo zegt God die de hemel schiep en de aarde uitbreidde; die aan de mensen die op aarde wonen de adem gaf, en de geest aan hen die daarop wandelen. Jesaja 42:5 

Wie heb ik nevens U in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde. Psalm 73:25 

In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Hebreeën 11:13 

Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel. 1 Petrus 2:11 

Zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben zijn wij ver van de Here in den vreemde, want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. 2 Corinthiers 5:6-8 

“Want het leven is mij Christus en het sterven gewin!” en “van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste” Fil 1:21, 23 

Hen, die op de aarde wonen (7x in Openbaringen)
1. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Openbaring 3:1 

2. Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? Openbaring 6:10 

3. Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen! Openbaring 8:13 

4. En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. Openbaring 11:10 

5. En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Openb.13:8 

6. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. Openb. 13:1 

7. Zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij, en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen als zij zien dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. Openb. 17:2, 8 

Vlucht of verlangen of beiden? 
Gods toorn doorstaan is geen heldenmoed maar dwaasheid. 
Haar ontlopen is geen ontsnappingstheologie maar wijsheid. 

Gen 39:12    Jozef liet zijn kleed in haar hand, vluchtte en liep naar buiten 
1Co 10:14    Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij! 
Mt 2:13        Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte 
Mt 10:23      Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de ander
1Thess5:9    Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid 
1Thess 1:10 Geroepen om God te dienen en uit de hemel zijn Zoon te verwachten 

Jezus, die ons verlost van de komende toorn - Openb 3:10 
Omdat gij het bevel bewaard hebt Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 

De grote ontsnapping 
1. Verlossing is een ontsnapping van zonde 
2. Genezing is een ontsnapping van ziekte 
3. Bevrijding is een ontsnapping van demonen 
4. Vergeving is een ontsnapping van schuld 
5. Redding is een ontsnapping van de hel 
6. Opstanding is een ontsnapping van de dood 
7. Opname is een ontsnapping van Gods toorn 

De Geest en de Bruid zeggen: “Kom!” 
Mattheus 25 verteld de gelijkenis van de 10 maagden die zich klaarmaakten om de Bruidegom tegemoet te gaan. 

Ze waren alle 10 maagd 
Ze hadden alle 10 een brandende lamp 
Ze gingen alle 10 de Bruidegom tegemoet 
Ze vielen alle 10 in slaap 
Ze werden alle 10 wakker 
Ze stonden alle 10 op 
Ze wilden alle 10 hun lampen opnieuw aansteken. 

Zij die gereed waren gingen mee, de bruiloftszaal in. De dwazen kwamen te laat en Jezus zei: Ik ken u niet! Waakt daarom, want gij weet nog de dag nog het uur Matt 25:13 

Aansporing om klaar te zijn voor Zijn komst 
Waakt en bidt en wacht op de Here Lukas 21:36, Markus 13:33-37 
Wees in geen ding bezorgd Filippensen 4:5-6 
Wees geduldig en liefdevol Jacobus 5:7-8, 1 Tess 3:12-13 
Sla acht op Gods woord en lees het! 1Johannes 1:7 
Tuchtig je vlees en leef sober Lukas 5:35, 1 Tess 5:6-8 
Waarschuw anderen Ezechiel 3, 33 
Vertroost en bemoedig anderen 1 Tess. 4:14-18 
Zondig niet opzettelijk, Hebreen 10:26
Gedenk Gods gestrengheid Efeze 5:3-7 
Gehoorzaam God en blijf in Christus 1 Johannes 2:28, 2 Tess 1:8
Verkondig het evangelie en investeer in zielen Marcus 16 
Heilig en reinig jezelf Rom 12:1-2, Openbaring 19:7 
Heb omgang met gelijkgezinden Hebreeën 10:25 
Wees gereed Mattheus 24:44 

Jezus zegt: Ja, Ik kom spoedig! De Geest & de Bruid zeggen: Amen, kom, Here Jezus!