ACTUEEL
AGENDA

Jobs beproeving

Als Job een vriend van God was, waarom leverde hij hem dan over aan Zijn aartsvijand satan? Waarom liet God dit toe en deed Hij er niets aan? Wat was Gods echte bedoeling en wat wilde Hij van Job? Of was het juist Gods bedoeling om vriendschap met Job te smeden in de beproeving van Zijn leven! Ik geloof het laatste!

Dit bericht is geplaatst op 01-01-2015

Job 1:1 Job: De Vaderloze, “Wie is mijn Vader?”

Job 1:1 God: niemand op aarde zoals Job, zo vroom, oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.

De rijkste man van het Midden Oosten

Job 1:7-8 God begon een dialoog met de duivel over hem Job 1:9-11 Satans reactie: Job diende God uit zelfzucht Job 1:12 Gods toelatende wil (niet Zijn uitdrukkelijke wil).

Beproevingen in de bijbel

 • Abraham moest 25 jaar wachten
 • Jacob word bij de Jabbok kreupel maar ontmoet God
 • Mozes sloeg de Egyptenaar dood, daarna 40 jaar de woestijn in. Elia vluchtte voor Izebel en ontmoette God op de Horeb
 • Jozef werd door zijn broers verkocht naar Egypte
 • David kwam in de problemen door zijn affaire met Batseba Petrus verloochende Jezus en leerde daarna te leven uit genade Paulus werd voortdurend vervolgd en ging door veel moeite
 • Job werd beproefd terwijl hij niets fout had gedaan.

Waarom laat God benauwdheden toe?

 • om onze aandacht te krijgen
 • om ons gewillig te maken
 • om ons gehoorzaamheid te leren
 • om ons geloof te versterken
 • om ons tot kennis van God te brengen
 • om ons tot volwassenheid te brengen
 • om ons te lanceren in een andere dimensie in Jezus
 • om ons grotere bewogenheid voor anderen te leren
 • om Zijn liefde voor ons te openbaren
 • om anderen te bemoedigen
 • om aanmatiging en oordeelzucht van ons te weren
 • om hoogmoed van ons hart te weren
 • om honger naar de hemel in ons wakker te maken
 • om Zijn glorie en Zijn Koninkrijk te openbaren

Job 1:13 En op een dag - ook vers 14-16-17-18 (begin van de test) Job 1:20 Jobs reactie: hij aanbad God

Job 1:21-22 De Here heeft gegeven en de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe.

Job 2:3 God begon opnieuw een dialoog met de duivel over Job Job 2:4 Satan’s reactie: Job diende God uit zelfliefde

Job 2:11 Jobs drie vrienden beklaagden hem

Oorzaak en gevolg theologie

God is goed en de duivel is slecht. Doe je het goede dan gaat het goed.
Doe je het verkeerde dan gaat het niet goed met je.
Dus, als het niet goed met je gaat, zal je wel iets verkeerds hebben gedaan.

Beproeving en/of verzoeking

Een pakket, twee intenties – verzoeking is vaak de keerzijde van beproeving

 

Beproeving

komt van God

Dient Gods belang

Is tot ons heil om:
Ons te reinigen
Ons te louteren
Ons levend te maken
Ons bij God te brengen

Alle dingen werken mede ten goede voor degene die God liefheeft en naar Zijn voornemen geroepen is.

Verzoeking

komt van satan (uit je eigen hart)

Dient satans belang

Is tot ons onheil om:
Ons te verontreinigen
Ons te vernietigen
Ons te doden
Ons van God te scheiden

De duivel is gekomen om te stelen te slachten en te verdelgen.

Wa satan tot ons nadeel doet, laat God in ons voordeel werken.
God wil dat je er beter van wordt, zoals God dat in vuur wordt gelouterd De duivel wil dat je God de rug toekeert en je vertrouwen in Hem opzegt.

Job 3-31 Vrienden beschuldiging/aanklacht, Job houd vast aan zijn integriteit

Job 29 –31 (I, me & myself) Ik, mij en mijn (188x) 

Rom. 7:15-24 geeft: ik, mij, mijn 6 x 6 = 36 keer.

We doen wat we doen omdat we zijn wie we zijn.
Zonde is verkeerd zijn, zonden is verkeerd doen.
De mens ziet wat wij doen, God beoordeelt ons op wie wij zijn.

David zag dat hij zonden deed omdat hij zondig was.
God wil geen uiterlijke vorm maar innerlijke werkelijkheid / waarheid i/h verborgene
Job werd niet beproefd om wat hij fout deed maar om wat hij goed deed!

Jobs drie vrienden spraken over uiterlijk gedrag
Job 32:37 Elihu’s toespraak
De vierde vriend sprak over innerlijke motieven

Want God spreekt op een wijze, of op twee, maar men let daar niet op. In een droom, in een nachtgezicht, wanneer diepe slaap op de mensen valt, in sluimering op de legerstede; dan opent Hij het oor der mensen, en drukt het zegel op de vermaningen, tot hen gericht, om de mens van zijn doen af te brengen, om hoogmoed van de man te weren, om zijn ziel van de groeve te redden, zijn leven, dat het niet omkome door de spies (Job 33:15-18).

Psalm 73:21-22 Toen mijn hart verbitterd was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand, ik was een redeloos dier bij U.

Job 35:9-11 Elihu zegt tegen Job: Wel jammert men over de veelheid der verdrukkingen, roept om hulp wegens het geweld der machtigen, maar men zegt niet: Waar is God, mijn Maker, die lofzangen geeft in de nacht; die ons verstandiger maakt dan het gedierte der aarde, ons wijsheid verleent boven het gevogelte des hemels?

Dan spreekt God in de stilte van de storm

Daarna spreekt God uit de storm over de schepping Job.-Job 38 Daarna spreekt God tot Job over het dierenrijk Job 38:39 – 39-

Job 38 God spreekt tot Job vanuit de schepping
Job 39 God spreekt tot Job vanuit de natuur (dierenwereld)

Maar als God spreekt over dieren wat wil Hij daar dan mee zeggen? Ik ben ervan overtuigd dat God hetzelfde wilde zeggen. Hij wil met deze dieren een beeld van onze oude, vleselijke natuur schetsen. Een beeld van onze oude mens die door zijn zelfzuchtige instincten en driften wordt gedreven. Laten we deze dieren eens proberen te karakteriseren.

 • Zo koppig als een ezel
 • Zo stom als het achtereind van een varken Zo ziek als een hond
 • Zo sluw als een vos
 • Zo langzaam als een schildpad Zo glad als een aal
 • Zo rood als een kreeft Kattenkwaad
 • Zo trots als een pauw Zo listig als een slang Zo snel als een haas Zo brutaal als een aap Zo sterk als een beer Zo trouw als een hond
 • Het geheugen van een olifant Je lijkt wel een papagaai

1. leeuw = trots, dominant, heerszuchtig
2. raaf = listig, slim en uit op persoonlijk voordeel
3. gemzen = onafhankelijk en onberekenbaar
4. wilde ezel = onhandelbaar, koppig en ongezeglijk
5. woudos = onbruikbaar en ongewillig
6. struisvogel = onverantwoordelijk
7. paard = naïviteit, domheid, vleselijkheid
8. valk = superioriteitsgevoel, trotse houding
9. Gier = hoogmoed, zelfingenomenheid

Job 40-41 Nijlpaard - Behemoth, Krokodil – Leviathan -

10. nijlpaard = eigenzinnigheid, zelfrechtvaardiging – niet temmen maar doden
11. Krokodil =hoogmoed, zelfliefde, zelfvoldaanheid- niet temmen maar doden

Job 42 Jobs antwoord op Gods herstel- Ik doe boete in stof en as.

Job keerde zich niet van zijn zonde af want hij daar niet schuldig aan
Job keerde zich niet van satan af want daar had hij niets mee
Job keerde zich vol walging en weerzin van zichzelf af

Iemand heeft eens gezegd dat God fijne beloften geeft in een tijd van vrede, om de vrucht van die beloften uit te persen in een tijd van oorlog. Daar zit een kern van waarheid in. Daarom is het goed om te beseffen dat Gods liefdevolle bedoelingen, ondanks Zijn sterke tuchtiging, onveranderlijk dezelfde blijft: Hij is uit op ons welzijn. Als God dan ook tot ons spreekt te midden van een storm is dat met het doel om hoogmoed van ons hart te weren aldus Elihu (Job 33: 17).

Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as (Job 42:2-6).

“Daarom keer ik mij met walging en weerzin van mijzelf af.” Ik veracht en verwerp mijzelf. Ik minacht en verafschuw mijzelf, want deze lafhartige, gemene snoodaard moet verdwijnen en wegsmelten. Met deze woorden keerde Job zich van zichzelf af, precies zoals David had gedaan in Psalm 51 nadat hij de toestand van zijn eigen hart had gezien.

Indien zij horen en zich onderwerpen, dan voleindigen zij hun dagen in voorspoed en hun jaren in geluk (Job 36:11).

Tekenen van zelfliefde

1. Jezelf niet gewaardeerd voelen
2. Jezelf niet begrepen voelen.
3.Jezelf veel te serieus nemen
4. Zelfgerichtheid, introspectie
5. Moeite met vergeving schenken
6. Moeite met vergeving vragen
7. Vrees om jezelf te verliezen
8. Manipuleren, intimideren, domineren
9. Trotse fantasieën
10. Gierigheid, jaloezie, afgunst
11. Zelfrechtvaardiging
12. Woede, wraak
13. Zelfmedelijden, zelfbevrediging
14. Zelfmoord
15. Hoogmoed

De genadeslag van God is dat Hij met de krokodil in je leven afrekent.

Job 19:21 Ontfermt u, mijner, gij mijn vrienden, want Gods hand heeft mij getroffen.

Job 42:10 De Heer bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de HERE gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.

Job 29:4 zoals ik was in de bloeitijd van mijn leven, toen Gods vertrouwelijke omgang in mijn tent toefde; (vertrouwd met God en een vriendschapsrelatie).

Door zonde werd het paradijs een jungle met veel wilde dieren (rijk zonder regels). Voordat God de jungle van ons hart weer tot een Paradijs kan maken, moet hij eerst de krokodil en het Nijlpaard doden in ons hart. Hij vraagt aan ons toestemming om dit te doen want dat kunnen we niet zelf. Dat is de genadeslag die hij dit monster in ons leven wil geven. Die jungle wordt weer een paradijs nadat het Lam het ‘beest’ heeft overwonnen

Jesaja 11:6-8 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen neerleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.

Jesaja 65:25 De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund, en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Here.

De diepte van Gods invloed op ons, bepaalt de diepte van onze invloed bij God

En de HERE bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de HERE gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had. Toen kwamen al zijn broeders en zusters en al zijn vroegere bekenden tot hem en aten met hem in zijn huis. Zij beklaagden en troostten hem over al het onheil dat de HERE over hem gebracht had, en schonken hem ieder een geldstuk en een gouden ring. En de HERE zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere; hij verkreeg veertienduizend stuks kleinvee en zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen. Hij kreeg zeven zonen en drie dochters; en hij noemde de eerste Jemima, de tweede Kesia en de derde Keren–happuk. In het ganse land vond men geen vrouwen zo schoon als de dochters van Job, en haar vader gaf haar een erfdeel onder haar broeders. Daarna leefde Job nog honderd veertig jaar; hij zag zijn kinderen en kindskinderen, vier geslachten. En Job stierf oud en van het leven verzadigd.