ACTUEEL
AGENDA

Zijn kruis, mijn kruis

Aan Zijn kruis stierf Hij zodat ik in Hem kan leven. Aan mijn kruis sterf ik zodat Hij in mij kan leven

Dit bericht is geplaatst op 01-01-2015

De linker kolom betreft de basis van ons geloof, waar we verder op mogen bouwen met onze toewijding die we zien in de rechter kolom. We moeten deze twee gescheiden houden want zonder de redding/vergeving aan de linkerkant, zouden we niet door God gebruikt kunnen worden zoals er staat aan de rechterkant. 

Rechtvaardiging (Alpha)                                            Heiliging (Omega)                                                      
Betreft de verloren mens Betreft de verlosten
Betreft onrechtvaardigen Betreft rechtvaardigen
Betreft de zondige mens Betreft de oude mens
Bekering, berouw, geloof Verlossing en herstel
Genade, vergeving Gehoorzaamheid
Wandel in het vlees Wandel in de Geest
Romeinen 1 t/m 3, zonden Romeinen 4 t/m 6, zondige natuur
Vergeving van zonde Vrijheid van zonde
Eerst rechtvaardiging Dan heiliging
Begin van de verlossing Einddoel volkomen heiligheid
Roeping Vervulling
Zonder wedergeboorte zal niemand
het Koninkrijk Gods zien
Zonder heiliging zal niemand
de Koning zien

Hetzelfde principe van Zijn kruis en mijn kruis geldt ook voor de bovenstaande diagram. 
De linker kolom betreft de verloren mens, en de rechterkolom is voor degene die reeds behouden is.

Zijn OFFER voor mijn redding Mijn OFFER voor de redding van anderen
Abraham kreeg een belofte van God Abraham bracht een offer aan God

Gen 17:6-8 - een belofte van een groot volk,
koningschap en een eigen land voor altoos
voor hem en zijn nageslacht

Gen 22:16-18 - Omdat gij dit gedaan hebt,
zal ik u rijkelijk zegenen, en met uw nageslacht
zullen alle volken der aarde gezegend worden

Gen 37:26 - Juda verkocht Jozef om
zichzelf te verrijken, zonder te denken
aan wat dit met zijn vader deed
Gen 44:33-34 - Juda verkocht zichzelf om
Jozef te redden omdat hij dacht aan het
verdriet wat anders zijn vader zou treffen
Fil. 3:18 - Want velen wandelen,
als vijanden van het kruis
2 Kor 4:12 - Zo werkt dan de dood in ons,
doch het leven in u
Zijn dood voor mijn leven Mijn dood voor het leven van anderen
Rom. 6:5 - Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding

Het offer van Jezus werd gebracht voor onze redding. De offers die wij brengen, maken ons tot een zegen voor anderen. Zo werd Abraham door zijn offer een zegen voor de volken. En Juda redde Benjamin door zichzelf als losprijs aan te bieden. Het jongetje uit Johannnes 6, gaf zijn vijf broden en twee vissen, en een menigte werd gevoed door zijn offer. Als de dood in ons werkt, heeft dat als resultaat dat het leven in anderen openbaar kan worden.

Zijn kruis - voltooide heiliging                                   Mijn kruis - voortgaande heiliging                             
Het werk van Christus Het werk van de Heilige Geest in ons
Positionele heiliging Proefondervinderlijke heiliging
Een reeds voldongen feit Een proces, ervaring
Een voltooid werk Een werk in uitvoering
Bij bekering door geloof Door dagelijkse zelfverloochening
Het kruis van Christus Neem uw kruis op, volg Mij
Het is volbracht Het wordt volbracht
Een gave van God Een opdracht van God
Uw geloof heeft u behouden Bewerkt behoudenis met vreze & beven

Deze diagram laat zien hoe we mogen rusten in het volbrachte werk van Christus en tegelijkertijd mogen werken aan onze behoudenis met vreze en beve. Beiden zijn nodig om volwassen te komen.

Voltooide heiliging - een gave Voortgaande heiliging - een opdracht
Hebr. 10:10 - Door zijn offer zijn wij voor eens en altijd geheiligd Hebr. 12:10 - Hij tuchtigt ons, opdat we deel krijgen aan Zijn heiligheid
1 Kor. 6:11 - Maar gij zijt geheiligd, door de Naam van de Here Jezus Hebr. 12:14 - Jaagt naar heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien
Judas 1 - Geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn 1 Petr. 1:16 - Gelijk Hij heilig is, wordt zo ook heilig in al uw wandel
1 Kor. 1:2 - Aan de geheiligden in Christus Jezus 2 Kor. 7:1 - Laten wij ons reinigen van ..., en zo onze heiligheid volmaken
1 Kor. 1:30 - Die ons van God geworden is heiliging, rechtvaardiging 1 Thess. 4:3 - Dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van hoererij
Rechtvaardiging door Jezus ... een gave
Wedergeboorte door de HG ... een gave
Zoonschap door de Vader ... een gave
Het is Gods wil, bevel, .... een opdracht
Door zelfverloochening ... een opdracht
Leid tot volkomenheid ... een opdracht
Is de basis van ons behoud (Rom. 8:30) en het begin van ons leven met God, van waaruit we werken aan onze voortgaande heiligmaking Dit betreft onze wandel op aarde nu en heeft niets te maken met vergeving van zonden, maar met bevrijding van de boom waar deze aan groeien

Ik hoop dat het voor allen duidelijk zal zijn dat we zowel een gave als een opdracht hebben. Het een sluit het ander niet uit. Feitelijk zijn beiden nodig om evenwichtig op te groeien, want Gods gave zonder zijn opdracht, kan makkelijk leiden tot passiviteit, terwijl Gods opdrachtzonder zijn gave er toe leidt dat we onze goede werken moeten doen om behouden te worden. Als het goed is doen we onze goede werken niet voor Gods genade, maar door Zijn genade.

Laten wij tot voorbeeld nemen de woorden van Paulus uit de Filippenzen brief. Hij jaagt duidelijk naar meer van Christus, juist omdat hij door Zijn liefde is gepakt. Dus geen passief rusten in het volbrachte werk, maar een actief jagen naar de volheid die God voor ons heeft bestemd, vanuit de zekerheid dat Jezus de prijs hiervoor betaald heeft.

Copyright © Jaap Dieleman 2011

Voor vragen en/of opmerkingen
jaapdieleman@gmail.com