ACTUEEL
AGENDA

Echtheid

Overal kun je ‘neppers’ kopen: geurtjes, merkkleding, horloges, sportschoenen, tassen, schilderijen enzovoorts. Laats kocht ikzelf ergens in het buitenland een nephorloge van het exclusieve merk ‘Glashutte’. Deze Duitse horloges kosten tussen de € 50.000 en € 100.000 per stuk. Ze worden handgemaakt en je moet bijna een jaar wachten op de levering van je horloge. Uiteraard kon ik mijn ‘Glashutte’ gelijk meenemen, maar voor mij hield de garantie dan ook op bij de voordeur van het winkeltje. Het klokje kostte mij slechts € 50,-, maar…, hij was niet van een echte te onderscheiden. Die neppers maken ze tegenwoordig zo goed, dat je aan de buitenkant niet kunt zien dat het namaak is. Het verschil zit hem dan ook vooral in de binnenkant en die kan je nu net niet zien.

Dit bericht is geplaatst op 01-01-2015

Nu is een nephorloge niet zo erg. Misschien vind je hem gewoon mooi en kun je een echte niet betalen. Het is wat anders als je een nepper draagt om indruk op anderen te maken. Erger dan een nephorloge is vals geld. Je zou niet willen dat je € 85 aan wisselgeld teruggeeft voor een vals briefje van € 100, of nog veel erger een briefje van € 200 of € 500. Je voelt je dan zwaar bedrogen en gedupeerd. Dus wil je er zeker van zijn dat het geld echt is. In zo’n geval is nep gewoon heel vervelend.

Maar het is pas echt rampzalig als we onecht zijn in ons geloof. En dat kan vooral heel ernstige gevolgen hebben voor onszelf. We moeten de echtheid van ons geloof niet afmeten aan hoeveel geld we op de bank hebben, welke auto we rijden, welke kleren we dragen en of we knap en gezond zijn. Deze uiterlijke zegeningen zeggen heel weinig over de echtheid van binnen. En dat is nu net wat telt bij God. Hij wil waarheid in het verborgene (Psalm 51). Hij wil dat we echt zijn.

Geen gehoor

De Bijbel geeft ons heel wat voorbeelden van mensen waarbij de echtheid ver te zoeken is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Baalpriesters op de berg Karmel. Ze hadden een waar religieus systeem met priesters en profeten, altaren en offers, gezangen en gebeden, in vol ornaat met priesterkledij en al. Aan de buitenkant zag het er allemaal prachtig uit. Ze dansten, zongen, baden en schreeuwden, maar…., ze kregen geen gehoor. Het bleef stil, er kwam geen antwoord van de hemel. 

Vuur uit de hemel

Dan komt Elia. Hij stapt naar voren en roept de mensen. Weinig protocol een geen religieuze ceremonie. Hij sluit niet eens zijn ogen. En er staat ook niet dat hij zijn handen vouwde en zijn hoofd boog. Hij zegt niet eens dat hij gaat bidden. Plotseling begint hij tot God te spreken (1 Koningen 18). Het gebed is zo voorbij, het zijn slechts 52 woorden. Je kunt ze in één adem uitspreken. En dan gebeurt het.., God antwoord met vuur uit de hemel. Waarom lukte het de Baalpriester niet en Elia wel? Elia had geen religie, hij had een relatie met de levende God, die zijn gebeden beantwoorde met vuur uit de hemel. Het verschil was duidelijk en dat hebben wij ook nodig. 

De plastic roos

De kunstbloemen die men tegenwoordig maakt, lijken zo echt, dat je soms heel dicht bij moet komen om het verschil te zien. Maar een ding is zeker, neprozen ruiken niet, ook gaan ze niet stinken. Een echte roos daarentegen kan een heerlijke geur verspreiden, is kwetsbaar en kan verwelken, maar het allerbelangrijkste verschil is dat een echte roos vrucht kan dragen en zich kan vermenigvuldigen. Plastic rozen kunnen niet sterven omdat ze nooit geleefd hebben en bovenal zullen ze nooit vrucht dragen en zichzelf vermenigvuldigen, dat is misschien wel het allerbelangrijkste kenmerk van onechtheid. Want namaak kan geen leven voortbrengen en echt juist wel.

De religieuze reactie

Wanneer het ons aan echtheid ontbreekt proberen we dat vaak te verbloemen met religie. Een treffend voorbeeld hiervan is koning Hiskia. Toen hij kreeg te horen dat zijn zonen in ballingschap zouden worden weggevoerd, samen met de schatten van zijn voorvaderen was zijn reactie: “Het woord dat de Here heeft gesproken is goed!” Ook dacht hij: ‘het zal mijn tijd wel duren’ (2 Koningen 20:19). Dat noem ik nu een religieuze reactie. Het was helemaal niet goed wat God had gezegd. Hij zou worden afgesneden van zijn verleden (de schatten die zijn voorvaderen zouden worden geplunderd), en van zijn toekomst (zijn zonen zouden als slaven in ballingschap worden weggevoerd). In plaats van op de grond te vallen en te schreeuwen tot God om genade, zoals hij destijds gedaan had voor zichzelf en de Heer 15 jaar aan zijn leven toevoegde, had hij nu een schijnheilige religieuze reactie. Hij was totaal onverschillig ten aanzien van het lot van zijn land en zijn zonen. Het leek wel mooi wat hij zei, maar het was nep.

Hoe gaan wij om met deze dingen? Want ook in ons land gaat het niet goed. Elk jaar worden en 125 kerken gesloten, afgebroken, tot garages, opslagplaatsen of cafés omgebouwd, of nog erger, tot moskeeën. Laten wij het erfdeel van onze christelijke voorvaderen roven en laten wij onze kinderen in ballingschap wegvoeren in drugs, immoraliteit, dronkenschap en criminaliteit? Of breekt ons hart om de verdorven toestand van ons land en onze kinderen die verloren gaan omdat ze niet weten dat Jezus voor hun zonden is gestorven? En zijn we bereid om te schreeuwen tot God totdat Hij opnieuw antwoord met vuur uit de hemel en ons volk terugkeert tot de levende God, omdat ze zien dat we echt zijn? Waar zijn de Elias die het verschil kunnen laten zien tussen echt en nep? Waar de gepassioneerde predikers die in brand staan met een passie om dit land tot God te kunnen terugbrengen? 

Zorg voor de zwakken

Een ander kenmerk van echtheid is zorg voor de armen, wezen, weduwen en de strijd om waarheid en gerechtigheid. De Bijbel zegt in Jacobus 1:27: Ware godsdienst voor God, de Vader is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Zolang de kerk nog op zoek is naar erkenning en de gunst van de wereld, en we alleen maar mooiere gebouwen willen om te laten zien dat we gezegend zijn, zijn we net nephorloges, die waardeloos zijn voor God. Voordat Hij het keurmerk van echtheid aan een kerk geeft, wil Hij zien dat er oog is voor de medemens in nood: de wees, de weduwe, de arme, de hongerige. Als de kerk geen oog heeft voor die noden, is zij niet relevant, niet echt en, niet waarachtig in de ogen van God. En als wij zelf niet in brand staan voor God, hoe zouden we dan ons land in brand kunnen zetten voor Hem? 

Doet gij evenzo!

Eens kwam er een wetgeleerde bij Jezus. Je moet dan niet denken aan een notaris of een rechter, maar meer aan een bijbelgeleerde, een Schriftgeleerde, iemand die Gods boek voortdurend doorzocht en er vanuit wil leven. Een religieus en vroom man dus. Hij vroeg in zijn gesprek aan Jezus: “wie is dan mijn naaste?” Toen vertelde Jezus het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Aan het einde vraagt hij de wetgeleerde: “Wie was dan de naaste van de man die berooft en berooid langs de kant van de weg lag te sterven?” De man antwoordde: “Die de man barmhartigheid bewees!” “Goed geantwoord!” zei Jezus. Hij was natuurlijk ook wel een retorische vraag. Maar dan zegt Jezus: “Doe gij evenzo!” Het gaat er dus niet om dat wij het goede theologische antwoord geven, maar dat wij het ook doen. Het komt aan op de praktijk van ons geloof. Dan zijn wij echt en relevant. Dan doet ons geloof er toe en zijn we een licht voor de wereld.(Lukas 10:25-37).

Het is geweldig om samen te komen om te bidden, te zingen en te luisteren naar Gods Woord. Maar als we niet uitkijken, kan het een dode traditie worden, die juist Gods bedoeling in de weg staat. Hij was immers de Herder die de kudde achterliet om het ene verloren schaap te zoeken!  Als we tevreden zijn met de status-quo van onze kerken, houden we onszelf voor de gek. We moeten uit onze comfortzone komen en Gods hart ontdekken en verklanken naar de wereld in nood. We moeten opkomen voor het recht en de zwakken in de samenleving beschermen. Dan denk ik niet alleen aan de 148 miljoen weeskinderen wereldwijd, maar ook aan de allerzwaksten, de ongeborenen, die geen stem hebben om voor hun eigen rechten op te komen. 

Het laatste oordeel

Over echtheid gesproken, dan moet ik ook denken aan Jezus’ eigen woorden in het evangelie van Mattheus 25, als Hij spreekt over het laatste oordeel en dan tegen de ‘schapen’ zegt dat ze welkom zijn om binnen te gaan in Gods koninkrijk.

In het volgende vers legt Hij ook uit waarom ze welkom zijn: “Want Ik was hongerig, dorstig, naakt, voortvluchtig, ziek en Ik zat in de gevangenis, maar je hebt naar Mij omgezien en Mij verzorgt” Toen zeiden deze mensen: “Maar Heer, wanneer hebben wij U dan ziek, hongerig, dorstig, naakt, voortvluchtig, ziek of als gevangene gezien? En dan zal Hij zeggen: “In zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan” (naar Mattheus 25:35-36).

Dan zegt Hij tegen de bokken aan Zijn linkerhand: “Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want Ik was hongerig, dorstig, ziek, naakt, voortvluchtig en gevangen, maar je hebt niet naar Mij omgezien”. Dan zullen ook deze mensen zeggen: “Here, wanneer hebben wij U dan hongerig, dorstig, naakt, ziek, voortvluchtig of als gevangene gezien, en hebben wij U niet gediend?” En dan zal Hij zeggen: “Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan Mij niet gedaan”

Gods maatstaf in het oordeel

Merkwaardig genoeg hanteert Jezus geen religieuze maatstaf in Zijn oordeel over de schapen en bokken. Hij vraagt helemaal niet naar hun kerkgang, of ze hun tiende hebben gegeven, hoe vaak ze de Bijbel hebben gelezen, gebeden, getuigd, of ze gedoopt zijn in water, in de Geest, en of ze geestelijke gaven hebben uitgeoefend. Eigenlijk is er helemaal geen religieuze vraag. De kern van Gods maatstaf is: Wat heb je voor je medemens in nood gedaan? Want wat je voor hen hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan. Over echtheid gesproken!

Wat een uitdaging voor ons. Laten we het gebed van David bidden: “Heer doorgrondt mij en ken mij en zie of er bij mij een heilloze weg is en leidt mij op de eeuwige weg!” Laten we Gods röntgenstralen toe om ons hart te onderzoeken en alles weg te laten halen zodat we echt zijn? Dat is niet goedkoop en ook niet gemakkelijk, want daar hangt zeker een prijskaartje aan. Maar daar krijg je dan ook iets voor terug dat echt en waardevol is, iets waar je echt blij mee kunt zijn om met gepaste trots aan anderen kunt laten zien