Bekijk dit bericht in uw browser


Heilbode Nieuwsupdate oktober 2019

In deze brief: Overdenking  - Verslag Israel - Healing Gospel Truck, Zendingsreis Liberia - NL-Agenda - Boeken - Familie-nieuws


De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund,
en de slang zal stof tot spijze hebben; zij zullen geen kwaad doen
noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, zegt de Here.

Jesaja 65:25


Beste v
rienden,

Wanneer we naar het dagelijkse nieuws kijken, zou de hoop op een betere wereld je vergaan. Met enorme bosbranden in Australië en Californië, overstromingen in Kenia en Noord-India en grote droogte in Zuid-India. Daarnaast het steeds toenemende aantal aardbevingen in Zuidoost-Azië en zo pas nog een grote aardbeving in Albanië. Daarnaast zien we dat Amerika  tot op het bot verdeeld is, een Brexit die maar niet tot stand komt, de impasse in Israël waarvoor de derde keer verkiezingen dreigen te worden gehouden binnen een jaar, terwijl ze van alle kant bedreigd worden door vijanden. Om nog maar niet te spreken van de stikstof en de Pfas-affaire in Nederland, de chaos en de corruptie bij onze belastingdienst en de uitgeklede subsidies en wachtlijsten in de zorg voor onze ouderen. Het lijkt wel of het van kwaad tot erger gaat en dat niemand in staat is om deze neerwaartse spiraal te stoppen. Waar gaat deze wereld naartoe en zal het ooit nog goed komen? Het antwoord is: "Jazeker!"

 

Het goede nieuws is, dat onze God, de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde, het laatste woord heeft. En dit is geen sprookje, geen utopie, geen hersenspinsel van dromers die de harde werkelijkheid ontvluchten, maar Gods betrouwbare profetische belofte, duizenden jaren geleden opgetekend in Zijn Woord. Lees voor jezelf maar eens Jesaja 11 en 65. Dat is het goede nieuws, dat ons in staat stelt om de toekomst met verwachting tegemoet te zien, want dan zal dit werkelijkheid worden. Mooier dan je kunt bedenken. Dan zullen leeuw en lam tezamen weiden, dan zal de leeuw gras eten als een rund. Beer en leeuw zullen samen in een weide spelen en een klein kind zal zijn hand uitstrekken naar een giftige slang. Er staat dat die slang nog steeds giftig is, maar zal dit kind geen kwaad doen. Kleine kinderen en zuigelingen zullen niet voortijdig sterven en zelfs een verstokte zondaar zal vooraleerst als honderdjarige sterven. Want als Jezus komt regeren op aarde, zullen de mensen de leeftijd van de bomen krijgen. Dat wil zeggen, dat sommigen minstens duizend jaar oud worden en gedurende het gehele duizendjarige vrederijk de dood niet zullen zien. Wow!  Maar dat niet alleen. Er zal vrede zijn en de oorlog wordt niet meer geleerd. Gerechtigheid zal de aarde bedekken en de kennis van de levende God zal zo wijd verspreid zijn, dat er geen dorp of gehucht is waar men Hem niet zal kennen, want die kennis zal de aarde bedekken zoals de wateren de bodem van de zee. Een prachtige wereld zoals de Hof van Eden: groen, fris, schoon, prachtig, liefdevol, vredevol, vreugdevol leven. Wow!

Maar zo ver is het nog niet. Dit is nog profetie die historie moet worden. Nu is de wereld vol onrecht, duisternis, dood, haat, rampen, enz. Velen vragen zich af waarom. Gods Woord geeft ons het antwoord. Het is een strijd tussen licht en duisternis, leven en dood, goed en kwaad. Ten diepste is het een strijd tussen God en de duivel. De duivel is de grootste vijand van God. Zijn duistere plannen zijn om de mens, die naar Gods beeld is geschapen, te stelen, te slachten en te verdelgen. God daarentegen wil ons leven en overvloed schenken. De inzet van deze strijd betreft de mensheid. Wat zal dan de uitkomst zijn van deze strijd? Wel... dat is duidelijk. God is overwinnaar, maar of jij zult delen in Zijn overwinning, en meer dan overwinnaar zult zijn met Hem, heeft te maken met de keuze die je zelf maakt. Kies dan heden wie gij dienen wilt! zegt Gods Woord. Of wij delen in Gods overwinning heeft alles te maken met onze overgave aan Hem. En hoe zwaar en moeilijk de strijd ook kan zijn, in dit alles is God met ons, en niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, zoals Paulus zo mooi zegt: "Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here" - Romeinen 8:35, 38-39.

Dit is de laatste strijd, the final battle, die in het voordeel van Christus zal worden beslist. En tot die tijd zullen wij Zijn heil verkondingen, Zijn overwinning proclameren en mensen trachten te overtuigen om hun Leven aan Jezus te geven. Want in Zijn armen zijn wij veilig geborgen want Hij heeft die aartsvijand aan het kruis al overwonnen. En jij en ik mogen delen in Zijn overwinning door bij Hem te schuilen. Dat is het goede nieuws dat wij prediken totdat Hij komt, totdat de bazuin wordt geblazen en wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Als je je leven nog niet aan Jezus hebt toevertrouwd, doe het dan nu. Want in eigen kracht zijn wij geen partij voor de duivel, maar met Jezus is de duivel geen partij meer voor ons. Wil je meer weten of begrijpen van deze strijd, waar we allemaal mee te maken hebben, kom dan 22 februari 2020 naar de conferentie die Jaap Kooij en ik samen hebben georganiseerd in de Bazuin in Nieuwegein.
In Gods liefde verbonden, in dienst van onze komende Koning.

                                                                                                                                                                                          Jaap Dieleman

 


Verslag: Healing-Gospel-Truck - India
Vorige keer schreven we al iets over de Healing-Gospel-Truck, die de meest afgelegen dorpjes in de binnenlanden van India bereikt. Zo'n 100.000 mensen hebben we bereikt met de hoopvolle boodschap van Gods liefde en bijna 50.000 mensen hebben een beslissing voor Jezus gemaakt. Ondanks de toenemende druk en vervolging in India, zien we zo'n honger en zo'n openheid. We ervaren dat er nu een grote oogsttijd is aangebroken.

Onze 2e Gospeltruck is klaar en zal worden ingezet zodat we de oogst kunnen verdubbelen. Maar dit brengt ook dubbele kosten met zich mee, dat wil zeggen zo'n € 4000,- per maand. Daarom zoeken we OOGSTPARTNERS, die ons helpen deze oogst binnen te halen. Wilt u onze partner worden en een avond voor uw rekening nemen? Dat kost u €100,- maar we bereiken daarmee zo'n 100 beslissingen voor Jezus. Zou het niet prachtig zijn dat ook kerken een maand voor hun rekening willen nemen en zo samen met ons oogsten? Wilt u meedoen, klik dan hier als u partner wilt worden want samen kunnen we een grote oogst binnenhalen en een groot verschil maken. Hartelijk dank! Klik op de foto om het promo-filmpje van onze Gospel-Truck in actie te zien. En kijk hier om het water-wonder te zien dat we recentelijk in India meemaakten.

Verslag zendingsreis - Israel 2-10 oktober 2019
Samen met mijn vrouw Antje zijn we 9 dagen in Israël geweest bij onze goede vriend Daniel Keijzer, die al eerder met Jaap mee is geweest naar India en naar Shanghai, China. Daniel en Rifka zijn met hun vier zonen terug naar Israël geëmigreerd. Wij mochten als eerste gasten verblijven in hun nieuwe huis is Naale in Samaria. Volgens sommigen bezet gebied, maar inmiddels zijn al deze Israëlische dorpen door president Trump in Samaria en Judea tot legitiem Israëlisch grondgebied verklaard. Ondertussen is er de roep om al deze 'bezette' gebieden te annexeren en tot Israëlisch grondgebied te verklaren. Deze strijd gaat onverminderd voort. In Yad-Vashem, het zogenaamde holocaust-museum werd ik mij diep bewust van de demonische haat die geleid heeft tot de verschrikkingen van WO2. Die haat is nog springlevend en lijkt wereldwijd ook weer toe te nemen. Toch zal onze God tot Zijn doel komen met Zijn eigen volk. De 9 dagen waren feitelijk te kort en ik hoop binnen afzienbare tijd dan ook nog een keer terug te gaan naar Israel.

Zendingsreis - Liberia 4-15 december 2019
Ruim 20 jaar geleden kreeg ik een droom over Liberia, maar het duurde tot eind vorig jaar voordat deze droom werkelijkheid werd en ik met David de Vos mee ging naar Liberia. Daar kreeg ik contact met  Billy Bimba die mij uitnodigde voor een FIRE-conferentie en een leidersconferentie. Men verwacht zo'n 200 leiders en voorgangers uit het hele land. Daniel Keijzer die ik kort geleden bezocht heb in Israël, zal dan mijn reisgenoot zijn. Bid dat God ons tot zegen zal stellen voor dit arme land.

Liberia: één van de armste landen ter wereld, gesticht door terugkerende ex-slaven. Een land met een verschrikkelijke historie vanwege de burgeroorlog, ebola en grote droogte. Maar er is ook hoop door de boodschap van Jezus. Ik ga om onze geloofsgenoten te bemoedigen, leiders toe te rusten en gelovigen te inspireren. Ja, het is tijd voor een nieuw geluid in Liberia! Het ge­luid van liefde, hoop en redding. Wat geweldig dat deze droom nu toch uitkomt en ik samen met Billy Bimba en anderen de boodschap van Gods liefde kan laten horen in Liberia. Bidt u met ons mee en wilt u helpen om pastors te sponsoren?  De kosten voor deze pastors zijn zo'n €25,- per persoon. Wilt u ons helpen om hen te zegenen door een of meerdere pastors te sponsoren of door een donatie te doen ten behoeve van deze zendingsreis? Klik dan hier om direct te doneren! Bij voorbaat dank voor uw steun. U kunt ook overmaken door uw bijdragen te storten op ons bankrekeningnummer NL46INGB0005169971 van St. de Heilbode o.v.v. "LIBERIA".

     


Zendingsreis - India 17-31 januari 2020
Het duurt nog wel even maar de eerste voorbereidingen voor de reis naar India in januari zijn al in volle gang. We verwachten met een man of zeven/acht te gaan om onze projecten te bezoeken, te kijken wat verbetering behoeft, en plannen te maken voor de toekomst hoe we nu verder moeten. Op dit moment zien we zo'n enorme oogst aan zielen. We hebben het gevoel dat we daar vooral de voorrang aan moeten geven. Dus zullen we naast het bezoeken van onze projecten ook diverse campagnes doen met de Gospel-Healing-Truck. Daarnaast is er een grote leidersconferentie gepland, om vooral de lokale leiders een hart onder de riem te steken. De vijandschap en de tegenstand nemen in India ook steeds meer toe. Als buitenlander wordt het steeds moeilijker om een openlucht-campagne te doen. We weten niet hoelang we nog welkom zijn, en om die reden geloof ik dat we nu vooral de lokale leiders moeten inspireren, toerusten en zegenen, zodat zij het werk kunnen voortzetten als de deur voor ons dicht zou gaan. Uw gebeden en gaven voor deze reis zijn dan ook zeer welkom. En wilt u ons financieel steunen, klik dan hier. Bij voorbaat dank voor uw partnerschap.NEDERLAND - ACTIVITEITEN OP NEDERLANDSE BODEM
Er staat opnieuw een bijzondere eindtijd-conferentie gepland. We willen u hiervoor van harte uitnodigen want we geloven dat u deze belangrijke profetische eindtijd-boodschap niet mag missen. Klik op de advertenties hieronder voor meer details over deze meeting of kijk in onze agenda voor meer informatie over de komende activiteiten.

  De conferentie in Wezep op 26 oktober was bijzonder succesvol.
  Er was veel belangstelling voor meer van dit soort conferenties.
  De conferentie in Nieuwegein op 22-2-2020 is hier het gevolg van. 

  Klik op de poster om naar de inschrijfpagina te gaan. Mocht je dan 
  niet kunnen, noteer ook alvast ZATERDAG 7 MAART 2020. Dan zal
  er opnieuw een eindtijdconferentie worden gehouden. Ditmaal in de
  Levend Evangelie Gemeente te Aalsmeer. Informatie volgt nog!
  Houd daarom onze agenda en deze website in de gaten.

 


        Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven!

 

 

Het mysterie van de Opname, een uniek boek over het mysterie van de gelovigen die in een ondeelbaar ogenblik worden opgenomen. Wordt bemoedigt door deze hoopvolle boodschap uit Gods Woord. 

Prijs € 15,- 

 

Dit fantastische boek over de geweldige beloften en voorrechten van het nieuwe verbond was uitverkocht maar is weer bijgedrukt. Fascinerend, troostrijk en zeer bemoedigend. Van harte aanbevolen.

Prijs € 17,50

 

Het nieuwste boek van Jaap Dieleman over het mysterie van het getal zeven. Zeer profetisch en actueel voor de tijd waarin we nu leven, om te zien hoe God Zijn eeuwige plannen uitvoert.

Prijs € 15,-

 


Familie-nieuws
Bijna december en de dagen zijn erg kort. Voor ons altijd wel een bijzondere tijd, want op 30 november a.s. vieren Antje en ik dat we 40 jaar getrouwd zijn. A.s. zaterdag hebben we dan ook een feestje met familie en vrienden. We zouden iedereen wel willen uitnodigen maar dat gaat niet. Enfin, we laten ons verrassen door onze kinderen die vooral de regie in handen hebben voor deze dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   JAAP EN ANTJE 40 JAAR GELEDEN EN NU...   NA 40 JAAR NOG STEEDS GELUKKIG SAMEN - DAT IS REDEN VOOR EEN FEESTJE!

Even leek het misschien niet door te gaan. Want in de maanden daarvoor kreeg ik veel last van mijn buik. Ik bleek een liesbreuk te hebben. Op 8 november ben ik eraan geholpen en aanvankelijk bleek alles goed te gaan, maar naar een paar dagen kreeg ik opnieuw veel pijn. Na onderzoek was er vrees dat er iets niet goed was gegaan. Die vrees was gelukkig niet terecht en inmiddels gaat het elke dag beter met mij en loop ik weer op eigen benen. Gelukkig maar, want zaterdag is ons feestje. Na veertig jaar gaan we dan het beloofde land in bezit nemen. We geloven dat het beste nog moet komen. En verder... heb ik dan nog een paar dagen voor ik weer op zendingsreis ga naar Liberia. Antje wil vanwege ons jubileum uiteraard graag een paar dagen met mij weg. Na de reis van Liberia of begin volgend jaar hopen we dan ook samen een 'second honeymoon' reis te plannen. Enfin, wellicht zult u geen nieuws-update van ons meer krijgen voor het einde van dit jaar. Dus wil ik u, mede namens Antje, heel gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2020 toewensen. Dank voor jullie betrokkenheid, gebeden en giften waardoor we ons werk onbezorgd kunnen blijven doen. God zegen.

                                                                                                                                                                         Jaap & Antje Dieleman

St. de Heilbode  |  Boomkleverlaan 263  |  3893-JW  I  Zeewolde  |  Tel: 085-1043412
Email: info@heilbode.nl   |  Site: www.heilbode.nl  |  Bank  IBAN: NL46INGB0005169971

Dit was een nieuwsbrief van Stichting De Heilbode
Afmelden | Wijzigen