Gekocht en betaald

“Gekocht en betaald” is een inspirerende boodschap over de trouw van God aan Zijn verbond met ons. En de ongelooflijk rijke zegeningen die zijn weggelegd voor degene die (ver)bondgenoten zijn. Ontdek de grote kracht die er schuilt in het bloed van Jezus dat het enige en volmaakte offer is dat ons voor eens en voor altijd met God verzoent heeft. Een must voor iedereen die weet gekocht en betaald te zijn met het kostbare bloed van Jezus.

OPNIEUW VERKRIJGBAAR!
Een inspirerende boodschap over de trouw van God aan Zijn verbond met ons. En de ongelooflijk rijke zegeningen die zijn weggelegd voor degene die (ver)bondgenoten zijn. Ontdek de grote kracht die er schuilt in het bloed van Jezus dat het enige en volmaakte offer is dat ons voor eens en voor altijd met God verzoend heeft. Een must voor iedereen die weet gekocht en betaald te zijn met het kostbare bloed van Jezus.

Auteur: Jaap Dieleman
Pocket: 280 pagina’s
ISBN: 978-90-73982-27-7
Prijs: € 17,50 verkoopprijs


Zie hier een schitterende samenvatting van "Gekocht en Betaald"

Opmerkelijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis
Omstreeks 1400 - Spanje dat na Israël het grootste thuisland van de Joden was, werd een grote wereldmacht. Haar invloed strekte zich uit over een groot deel van Europa en tot ver daarbuiten. Door het Katholieke koningspaar, Ferdinand II van Aragón en Isabella van Castilië, werd op 31 maart 1492 in Granada het Edict van de verdrijving van de joden uitgevaardigd, op grond waarvan de Spaanse joden (Sefardim) gedwongen werden de gebieden waarover het Katholieke koningspaar heerste (ruwweg het huidige Spanje) te verlaten, dan wel zich tot het christendom te bekeren. In diezelfde maand vertrok Columbus met drie schepen naar de West en ontdekte Amerika, dat later voor veel Joden een veilig toevluchtsoord zou worden.

Omstreeks 1500 - In het Ottomaanse Imperium werden de Joden door sultan Suleimon de Grote hartelijk welkom geheten; hij vaardigde een wet uit die vervolging verbood. Joden bekleedden voorname posities in het rijk. Het Ottomaanse rijk breidde zich steeds verder uit; grote delen van Klein-Azië en Oost-Europa werden ingelijfd. In 1579 keerde het tij, toen zijn zoon en opvolger meer dan 1000 Joden naar Cyprus verbande en ook in Jeruzalem de Joden begon te vervolgen. Het antisemitisme nam steeds meer toe, met als gevolg de economische neergang en het politiek verval van het Ottomaanse Rijk.

1593 - In Nederland werden de Joden, velen kwamen vanuit Spanje naar Amsterdam, warm onthaald. Er heerste hier een mentaliteit van tolerantie en de nieuwe landgenoten werden als gelijkwaardige burgers behandeld. Ze maakten volop gebruik van de geboden kansen en speelden een belangrijke rol in de oprichting van de Oost- en West-Indische Compagnie. Amsterdam werd een rijke koopmansstad; de Gouden Eeuw brak aan.

Omstreeks 1800 - De Habsburgse Monarchie, Oostenrijk-Hongarije, telde de grootste joodse gemeenschap van Europa. Tegelijkertijd was er sprake van een toenemend antisemitisme, waarvan Wenen en Boedapest het episch centrum vormden. Daarmee werd het tevens de bakermat van de Eerste Wereldoorlog.

Omstreeks 1800 - In Rusland regeerden de Tsaren over de grootste Joodse gemeenschap ter wereld. In samenwerking met de geheime politie werden bloedige vervolgingen in gang gezet, de zogeheten pogroms, waarbij duizenden Joden werden afgeslacht. Zoals de tsaren de Joden hadden vervolgd, werden zij op hun beurt zelf vervolgd door de KGB, de meedogenloze Geheime Dienst van het nieuwe communistische terreurbewind. Dat betekende tevens het einde van de Tsaren-dynastie.

Omstreeks 1800 - Het Britse Rijk was einde 18de eeuw een imperium, een  wereldrijk, waarvan gezegd kon worden dat de zon er nooit onderging. Onder invloed van de Puriteinen, dragers van een heiligingsbeweging, was er sinds de 16de eeuw veel sympathie voor joodse medeburgers. In 1868 werd Benjamin Disraeli, van joodse afkomst, Prime  Minister. In 1926 werd tijdens de Imperial Conference een declaratie aangenomen waar-in Israël het recht werd toegekend in Palestina (in feite het land Israël), een eigen staat te stichten, een Joods Nationaal Tehuis.

In 1939 keerde het tij, toen de Britse regering, in reactie op de Arabische Op-stand van 1936, in het MacDonald White Paper opdracht gaf de Joodse immi-gratie in Israël te bevriezen. Verder werd bepaald dat er binnen 10 jaar in Palestina een Arabisch-Joodse eenheidsstaat zou moeten worden gesticht.

Zo brak Engeland haar belofte van een Joods Nationaal Tehuis; de komende vijf jaar mochten jaarlijks slechts 10.000 Joden tot het land worden toegelaten en dat in een periode dat ze moesten vluchten voor het anti-joodse nazi-geweld. Om terugkeer naar het Beloofde Land te verhinderen, werden zelfs schepen met joodse repatrianten in de Middellandse Zee tot zinken gebracht! Ondertussen was Hitler Polen binnen gevallen, waarop Engeland zelf betrokken raakte bij de strijd met het Duitse Rijk en de deur voor Joodse vluchtelingen definitief sloot. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog stortte het Britse Imperium volle-dig in.

1939 - In Duitsland, tot begin 19de wel het Heilige Roomse Rijk genoemd, (wereldlijke en kerkelijke gebieden die direct of indirect onderworpen waren aan de soevereiniteit van de Rooms-Duitse keizer of koning), hadden de Joden het goed. Maar als onder leiding van Hitlers Nazi-regiem het antisemitisme haar gruwelijk hoogtepunt bereikt, zijn de gevolgen catastrofaal: zo’n 6 miljoen Joden werden vermoord en daarnaast eiste de oorlog evenveel Duitse slachtoffers. Begon het Nationaal Socialisme haar opmars in Neurenberg, waar ze ook haar hoogtijdagen vierde - eveneens in Neurenberg vond naderhand het oorlogs-tribunaal plaats, waar vele oorlogsmisdadigers werden veroordeeld en terecht-gesteld.

2015 - In de Verenigde Staten van Amerika, met haar Puriteinse grondleggers, de Founding Fathers, waren sinds de oprichting in 1653 de Joden gerespec-teerde en vaak vooraanstaande medeburgers. De natie werd gesticht op Bijbelse grondslag.  En ‘Independence Day’ is gebaseerd op de Joodse feest-dagen. Voor veel joden is Amerika altijd een toevluchtsoord geweest. Ook van dit land zal de toekomst in belangrijke mate mede worden bepaald door haar houding ten opzichte van de staat Israël.

Uit bovenstaand summier historisch overzicht komt een universeel principe naar voren, dat te allen tijde van kracht is gebleken. Het gaat om een boven-natuurlijke wetmatigheid, die In de Bijbel haar oorsprong vindt en die berust op het verbond dat God eens sloot met aartsvader Abraham. In het boek ‘Gekocht en Betaald’- het bloedverbond, van auteur Jaap Dieleman  wordt uitvoerig stilgestaan bij dit principe, de voorwaarden voor een heilrijke toekomst - het delen in de zegen die God aan Israël heeft beloofd.

GEKOCHT & BETAALD - HET BLOEDVERBOND / Jaap Dieleman
Van Genesis tot Openbaring is er niets dat zo vaak benadrukt wordt als het bloed - de rode draad door de hele Bijbel. Het woord ‘bloed’ komt dan ook 325 keer voor. Vele keren wordt het in direct verband gebracht met het Verbond. Op uitvoerige en begrijpelijke wijze wordt aandacht besteed aan het Verbond van God met zijn volk Israël, gesloten en bevestigd door middel van bloed. Er is namelijk geen andere manier om tot God te naderen dan door het bloed. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Door het hele Oude Testament wordt dat aangetoond.  Te beginnen in Genesis, waar een onschuldig dier als plaatsvervanger de straf ondergaat voor de zonde van Adam en Eva.  

In de eerste hoofdstukken worden de gevolgen van de zondeval beschreven en wordt verwezen naar Gods uiteindelijke verlossingsplan: Jezus, het Lam van God, dat geslacht zou worden als het volmaakte Offer voor onze zonden.

Vervolgens is er speciale aandacht voor Gods eeuwenoude Verbond met Abraham en zijn nageslacht, dat ook nu nog van kracht is. Dit blijkt uit de volgende tekst: ’Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig Verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän, tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn’(Genesis 17-7-8). Voordat God dit Verbond met Abraham sloot, beloofde Hij hem tot een groot volk te maken en ‘(………) Ik zal zegenen, wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.’ (Genesis 12-3)

Gods Verbond is per definitie een bloedverbond: ‘Dit is mijn verbond (…….) dat bij u al wat mannelijk is besneden worde.’(Genesis 17:10) Ook vloeide er bloed bij het verbond dat God met Mozes sloot bij de uittocht uit Egypte. In tegen-stelling tot het eeuwig Verbond dat God met met Abraham sloot, was dit een tijdelijk Verbond, althans, in de zin dat het bij de komst van Christus overging in het Nieuwe verbond.

Vervolgens wordt de betekenis van een verbond en de gevolgen van het verbreken ervan behandeld. Twee hoofdstukken worden gewijd aan de manier waarop God voor zijn verbondsvolk strijdt en in elke nood voorziet. De uittocht uit Egypte en Gods voorziening in de woestijn, veertig jaar lang, zijn daarvan het bewijs. Waarom God deze geweldige gebeurtenissen juist voor het Israël deed, daaraan wordt uitdrukking gegeven in de Psalmen, bijvoorbeeld in Psalm 105:8-11: ‘Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond - het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten - dat Hij met Abraham sloot (……) voor Israël tot een eeuwig verbond, toen Hij zei: U zal Ik het land Kanaän geven als het u toegemeten erfdeel.’

God brengt hen in het beloofde land.
Al met al waren er bijna 500 jaar voorbij gegaan sinds God aan Abraham deze belofte had gegeven. Het in bezit nemen van het beloofde land Kanaän ging keer op keer met wonderen gepaard, omdat God een verbond met Zijn volk Israël had gesloten.  De eerste wonderen bij de inbezitneming vinden plaats bij het oversteken van de Jordaan (Jozua 3), de wijze waarop Jericho wordt veroverd (Jozua 6) en de dag dat de zon stilstond (Jozua 10). ‘( ….) want de Here streed voor Israël.’ Uitvoerig wordt in het boek bij dit grote wonder stilgestaan, met daarbij het bewijs van de historische realiteit ervan. Vergelijkbare verhalen zijn die van koning Hizkia (2 Koningen 20), Gideon (Richteren 8), Simson (Richteren 16), de wijze waarop het Assyrische leger wordt verslagen(2 Koningen 19-37), enz. Het gaat hier om wonderen die voortkomen uit Gods betrokkenheid bij zijn volk.

En dan is daar het verhaal van de ontmoeting tussen David en Goliath, met als gevolg dat de Filistijnen voor de Israëlieten op de vlucht slaan ( 1 Samuël 17). Veertig dagen lang tartte de reus Goliath het leger van Israël, waarop Davids uiteindelijke reactie was: ‘… maar ik treed u tegemoet in de naam van de Here der heerscharen van Israël, die gij getart hebt.’ De kwetsbare David overwon de reus door zijn verbondenheid met God. Overwinningen in de strijd vielen het hele volk ten deel, vanwege Gods ver-bond met Israël. En ook ons mogen overwinningen ten deel vallen, als wij leven in verbonden-heid met God, zo besluit de schrijver deze reeks verhalen.

Vervolgens wordt er stilgestaan bij Gods beloften voor zijn verbondsvolk, maar ook bij de gevolgen van het verbreken van het verbond (Leviticus 26 en Deuteronomium 28). Zegen, wanneer ze in Gods wegen zouden wandelen en vloek als ze tegen het verbond zouden zondigen. Ook koning David ervoer de ernstige gevolgen van zijn zonden, al bekeerde hij zich ook onmiddellijk, waarop God hem genade schonk. Zijn zoon Salomo daarentegen bleef ondanks Gods waarschuwingen volharden in afgoderij, met verstrekkende gevolgen voor de verdere geschiedenis van Israël tot op deze dag.

De boeken Koningen en Kronieken doen verslag van een neergaande spiraal van zondigen tegen Gods verbond, ondanks Gods liefdevolle waarschuwingen bij monde van Zijn profeten. ‘Totdat de gramschap des Heren zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was’ (2 Kronieken 36:16). Het doek valt voor het volk Israël, dat vervolgens in ballingschap wordt wegge-voerd. Maar nog tijdens de ballingschap sprak God over een nieuwe toekomst voor Zijn volk: ’Ziet, de dagen komen, spreekt de Heer, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, een nieuw verbond zal sluiten. ’ (Jeremia 31:31)

Het nieuwe verbond     
De belofte van het nieuwe verbond was: ‘(…..) Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verorde-ningen onderhoudt.’(Ezechiël 36:27) Pas toen Jezus werd geboren, ging deze belofte in vervulling. Hij is degene die het nieuwe verbond inwijdt door Zijn eigen bloed, als het volmaakte offer dat de zonde der wereld wegneemt. (Johannes 1:29)

Doordat Maria bevrucht werd door de Heilige Geest, had haar zoon Jezus niet het ‘giftige’ bloed van Adam. En God schiep de vrouw zodanig dat haar bloed nooit kon overgaan op het kind. Dit verklaart op wetenschappelijke wijze de zondeloosheid van Jezus. In hoofdstuk 13, Het bloed van Jezus, wordt uitvoerig stilgestaan bij de tien-tallen zegeningen van Zijn bloed voor Zijn kinderen, voor allen die Hem gehoor-zamen - een kardinaal verslag! Jezus stelde het Verbond in Zijn bloed in werking toen Hij, in de nacht dat hij overgeleverd zou worden, het Heilig Avondmaal met Zijn discipelen vierde, waarbij Hij zei: ‘(….) doet dit tot Mijn gedachtenis (…..).’ Het Avondmaal is het gedenken van Jezus, hét Pesachlam, wiens bloed vergo-ten is tot verzoening van onze zonden. Het drinken uit de avondmaalsbeker herinnert ons tevens aan Zijn belofte: ‘Ik zal haar met u opnieuw drinken in het Koninkrijk van mijn Vader ’- het Bruiloftsmaal van het Lam!

De zegen van Abrahams verbond in deze tijd   
Abrahams verbond heeft eeuwigheidswaarde, het kan niet verbroken worden! De gedachte dat Israël afgedaan zou hebben en dat wij, Nieuwtestamentische gelovigen, als ‘geestelijk Israël’ daarvoor in de plaats zouden zijn gekomen, is volgens  de schrijver bijbels niet te onderbouwen en hij haalt o.a. Hebreeën 8:13 aan: ‘Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.’ Vervolgens laat hij een aantal feiten de revue passeren, die aantonen dat de zegeningen van Gods eeuwigdurende verbond met Abraham nog steeds van kracht zijn:

De geboorte van Israël dat, na 2000 jaar over de hele wereld verstrooid te zijn geweest, sinds 1948 uit de as van de Holocaust herrezen is.

De zesdaagse oorlog in 1967, toen een enorme overmacht van bijna 100 miljoen Arabieren zich verenigden in de strijd tegen Israël, dat met zijn destijds 1 miljoen inwoners de overwinning behaalde.

De Golfoorlog in 1990,1991, toen 39 zware raketten vanuit Irak op Israël werden afgevuurd, die slechts één slachtoffer maakten.

Opmerkelijk is verder het feit dat ruim 22% van alle Nobelprijswinnaars Joden waren, terwijl zij slechts 0,2% van de wereldbevolking uitmaken. Ook is Israel wereldleider innovatie op diverse gebieden; ook hierbij wordt in het boek stilgestaan. De conclusie dan ook dat al deze feiten de gezegende gevolgen zijn van het verbond dat God met aartsvader Abraham sloot.

Als er al zoveel zegeningen zijn voor hen die zelfs niet eens bewust leven onder het Oude Verbond, hoeveel te meer zegeningen moet dan wel het deel zijn van hen die wél bewust leven vanuit het Nieuwe Verbond, waarvan God Zelf zegt dat het een beter Verbond is. Het is een uitdaging dat zelf te ontdekken!

Leven in de kracht van het nieuwe verbond     
Hoe we kunnen leven uit de kracht van dit verbond? Door geloof in Gods beloften krijgen we deel aan de goddelijke natuur. Petrus roept ons op hiernaar te streven. In 2 Petrus 1:5-7 geeft hij een opsom-ming van geestelijke eigenschappen, waardoor wij meer dan overwinnaars kunnen zijn: geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde jegens allen.

Het laatste hoofdstuk van het boek refereert dan ook aan: Overwinning door het bloed van het Lam. Dé overwinning over de slavernij van de zonde werd behaald door Jezus als het Offerlam. In Zijn voetsporen gaande, mogen ook wij overwinnaars zijn. ‘Ze hebben hem (de duivel) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis en ze hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.’ (Openbaring 12:11)

Jezus gaf Zijn bloed om ons vrij te kopen van de vloek, van de zonde en de macht van satan. Daarom is het bloedverbond dan ook de enige basis van ons behoud en van overwinningen in ons dagelijks leven. De schrijver eindigt dit hoofdstuk met een gebed, waaruit diepe bewogenheid spreekt. Tot besluit nodigt hij lezers die Jezus nog niet kennen en die dit gebed gebeden hebben uit om contact met hem op te nemen.

Gekocht & Betaald is een uitgave van Stichting De Heilbode, Boomkleverlaan 263, 3893 JW Zeewolde. , www.heilbode.nl  U kunt dit boek hier direct online bestellen

« Terug